Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 02

Tên thủ tục

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Huyện trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp, qua đường bưu điện.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

60 ngày làm việc

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định

Lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.

Văn phòng Sở