Hội nghị cán bộ, công chức - Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 27/1/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức - Triển khai nhiệm vụ năm 2022 nhằm tổng kết kết quả đạt được năm 2021, triển khai các nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung của hội nghị:

1. Báo cáo kết quả công tác năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

* Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2021 (theo giá cố định năm 2010; so sánh với năm 2020)

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 13.318 tỷ đồng, tăng 2,78% so với năm 2020 (KH: 2,2%), trong đó: nông nghiệp ước đạt 11.860 tỷ đồng, tăng 2,55%; thủy sản 1.448 tỷ đồng, tăng 4,69%.

Tổng diện tích gieo, cấy lúa năm 2021 là 56.029ha, giảm 2.707 ha, năng suất 63,24tạ/ha (tăng 0,34tạ/ha so với năm 2020), trong đó: diện tích lúa năng suất cao 16.742 ha, diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao 39.277ha đạt 70,1% (tăng 0,14% so với năm 2020); diện tích cây rau, đậu các loại và hoa 13.263 ha,tăng 478 ha (tăng 3,74%), trong đó năng suất rau các loại đạt 244,27 tạ/ha, tăng 0,42 tạ/ha, sản lượng đạt 284.628 tấn tăng 2,93%; diện tích cây ăn quả đạt 14.674 ha tăng 3,09% trong đó chuối 2.701 ha sản lượng 71.650 tấn tăng 2,12%. Sản lượng nhãn, vải cây có múi giảm, tuy nhiên sản lượng cây ăn quả khác tăng như: đu đủ 3.950 tấn, tăng 2,92%, táo đạt 6.615 tấn, tăng 1,91% ...

* Mục tiêu phấn đấu năm 2022:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái; trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (theo giá cố định 2010) đạt 13.930 tỷ đồng (trong đó: nông nghiệp 12.271 tỷ đồng; lâm nghiệp 9,0 tỷ đồng; thuỷ sản 1.650 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng đạt 2,2%;

- Năng suất lúa bình quân đạt 62,0 tạ/ha/vụ;

- Tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt 70,5%;

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn có điều kiện sử dụng nước sạch 94%;

- Phấn đấu có thêm 10-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 08-10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

\

Đồng chí Lê Trung Cần - Phó Giám đốc đọc báo cáo tại Hội nghị

2. Báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Bùi Trường Giang - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Sở đọc báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2021

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023: Năm qua, Ban Thanh tra nhân dân và cán bộ, công chức tích cực tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, việc sử dụng tài sản, kinh phí của đơn vị. Kết quả năm 2021, không có cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.Hội nghị nhất trí 100%, bầu ra 03 đồng chí của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm: Đ/c Phạm Thị Huyền Thanh - Chánh Văn phòng Sở; Đ/c Nguyễn Quang Minh - Phó Chánh thanh tra; Đ/c Vũ Trọng Tín -Phó phòng KH-TC-TTNN. 

Đồng chí Phạm Thị Huyền Thanh - Trưởng Ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021

4. Báo cáo công khai tài chính: Đ/c Bùi Minh Việt - Trưởng phòng KH-TC-TTNN đọc các Quyết định công bố công khai: quyết toán ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

5. Thảo luận: Đồng chí Đỗ Minh Tuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì thảo luận; các đồng chí trong hội nghị tích cực tham gia ý kiến; đồng thời Lãnh đạo Sở đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức rõ ràng, công khai.

Đồng chí Đỗ Minh Tuân thảo luận: lắng nghe, trả lời các ý kiến, kiến nghị của CBCCVC 

 

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên