Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một trái đất” (Only One Earth)và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Xây dựng mộttương lai chung cho mọi sự sống”(Building a shared future for all life)nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Ngày 18/5/2022, Bộ NN-PTNT đã có Công văn 3092/BNN-KHCN gửi các tổng cục, các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Các Viện, Trường thuộc Bộ;-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương thực hiện các hoạt động hưởng ứng cũng như tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học trên cả nước; cụ thể:

1.Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) theo hướng dẫn tại công văn số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 và công văn số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10/5/2022 .

2.Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện với môi trường) tại trụsở cơ quan và địa điểm phù hợp.

3.Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sảnvà các văn bản hướng dẫn thi hành; giới thiệu các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học;Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; ưu tiên vận dụng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang tin điện tử...

4.Triển khai Chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN ngày 17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; và Chỉ thị số 7804/CT-BNN-KHCN ngày 10/01/2020của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp.

5.Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

Văn phòng Sở