Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Thực hiện Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018, Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư và cơ chế chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

Để hoàn thiện Dự thảo, báo cáo UBND tỉnh và nghị quyết ban hành có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đúng quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp &PTNT trân trọng đề nghị các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu góp ý cho bản Dự thảo (gửi kèm bản dự thảo và thuyết minh).

 Văn bản góp ý xin gửi về: Phòng Chăn nuôi - Sở Nông nghiệp &PTNT  trước ngày 30/6/2022.

CV - góp ý dự thảo 1 NQ - Chăn nuôi.pdf

Dự thảo 1 Nghị quyết KV không được phép CN.doc

Thuyet minh- NQ KV cấm CN.doc

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên