Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Căn cứ các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sau khi xây dựng Dự thảo 1 Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, Sở Nông nghiệp &PTNT đã có văn bản số 704/SNN-CN ngày 23/6/2022 lấy ý kiến về việc góp ý dự thảo 1 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi bằng văn bản các Sở, huyện, thị xã, thành phố. Kết quả có 19 cơ quan, đơn vị góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản cho dự thảo 1 với 25 ý kiến. Đa số các ý kiến nhất trí với bố cục, nội dung của Dự thảo. Còn một số ý kiến khác nhau liên quan tới tên, phạm vi điều chỉnh, đối tượng khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời,... Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị (Theo Phụ lục đính kèm) và chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.

Để dự thảo nghị quyết hoàn thiện trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT trân trọng đề nghị các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu góp ý cho bản Dự thảo lần 2 (gửi kèm bản dự thảo).

 Văn bản góp ý xin gửi về: Phòng Chăn nuôi - Sở Nông nghiệp &PTNT trước ngày 24/8/2022.

CV - góp ý dự thảo 2 NQ - Chăn nuôi.pdf

Dự thảo 2 Nghị quyết KV không được phép CN (18.8).doc

Phụ lục tiếp thu, giải trình ((18.8).doc

 

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên