Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/8/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 949/SNN-BVTV ngày 11/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ đồng phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ và Công văn số 195/BVTV-KT ngày 29/8/2022 của Chi cục Bảo vệ thực vật về tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và sâu, bệnh khác hại lúa Mùa; Chỉ đạo các địa phương triển khai trồng rau màu vụ Thu -Đông theo đúng kế hoạch được giao. Chủ động thu hoạch những diện tích nhãn đã chin đảm bảo năng suất, chất lượng quả; Không được sử dụng thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP và tuân thủ thời gian cách lyđối với diện tích nhãn chuẩn bị cho thu hoạch. Đối với những vườn nhãn đã thu hoạch xong tiến hành cắt tỉa, vệ sinh vườn và chăm sóc cho cây nhanh hồi phục, sinh trưởng phát triển tốt.

Chi tiết như Tiến độ đính kèm:30-8-2022.pdf

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên