Lập kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023

Để phát huy năng lực tưới, tiêu nước của các công trình, hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên lập kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023.

Nội dung thực hiện:

          1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các xã, phường, thị trấn và Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch nạo vét kênh mương, tu bổ bờ kênh Bắc Hưng Hải, trong đó:

         - Khối lượng nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng (kênh mặt ruộng) huy động nhân dân tự làm, tổng hợp theo mẫu biểu 1 gửi kèm;

         - Khối lượng nạo vét kênh mương, đắp bờ kênh Bắc Hưng Hải trên địa bàn đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện, tổng hợp theo mẫu biểu 2 gửi kèm.

         2. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên kiểm tra, rà soát và lập kế hoạch nạo vét tu bổ kênh mương, cửa cống hố hút các trạm bơm, đầu tư từ nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ thủy lợi để thực hiện, tổng hợp theo mẫu biểu 3 gửi kèm.

         3. Đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023 về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi, địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 10/10/2022.

LẬP KH NVĐX 2022-2023.pdf

BIỂU MẪU.xls

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên