Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu là thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, hệ thống công trình xử lý nước và mạng lưới đường ống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực và chất lượng nước đạt quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu các bệnh liên quan đến nước, phòng ngừa dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm, an toàn góp phần giảm tỷ lệ thất thoát, tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

1. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 - 2025:
Huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động cấp nước an toàn nhằm đạt được mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2025, như sau:
- Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn chất lượng nước sạch của Bộ Y tế và bảo đảm tiêu chuẩn cấp nước (70 lít/người/ngày.đêm) đạt 100%.
- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 100%.
- Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân dưới 15%.
2. Phạm vi áp dụng
- Phạm vi triển khai thực hiện tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
- Đối tượng áp dụng là các hệ thống cấp nước sạch tập trung phục vụ cấp nước cho khu vực nông thôn.
3. Nội dung thực hiện
- Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo đảm cấp nước an toàn.
- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm cấp nước an toàn.
- Thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ chất lượng nguồn nước nguyên liệu; xử lý nghiêm các vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác, sử dụng nguồn nước trái phép.
- Thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn và đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống cấp nước.
- Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo đảm cấp nước an toàn.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nước của các đơn vị cấp nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn.
- Ứng dụng công nghệ trong thực hiện cấp nước an toàn.
Chi tiết như Kế hoạch đính kèm: kh168.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên