Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025

Thực hiệnQuyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025;Quyết định số 04/QĐ-BCĐTW-VPĐPNTM ngày 12/10/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia về việc triển khai Chương trình Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025,Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025.

Để hoàn thiện Kế hoạch trước khi trình ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo.

(Nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025 kèm theo).

Ý kiến tham gia, góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 47 Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. Điện thoại: 0221.3867.486) trước ngày 04/11/2022 để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh./.

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên