Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2023

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 và ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2023,nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOPtheo kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đi vào chiều sâu hiệu quả và bền vững, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2023.

Nội dung thực hiện:

1. Đẩy mạnh công tácphổ biến tuyên truyền, tập huấn về Chương trình OCOP;khuyến khích, hỗ trợ, tư vấn các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội, hiệp hội, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh (chủ thể sản xuất) thiết kế các loại xách quà sản phẩm OCOP đặc trưng nhằm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên mônhướng dẫn, hỗ trợ chủ thể sản xuất về việc thiết kế, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP cho hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh,... đối với các sản phẩm OCOP đã được công nhận theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện Chương trình OCOP năm 2023 trên địa bàn phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất, nhất là sản phẩm có thế mạnh và gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025; khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể sản xuất phát triển sản xuất theo quy trình VietGap, GlobalGAP, hữu cơ,... bảo quản, sơ chế chế biến, chế biến sâu sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm; tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã (phường, thị trấn), chủ thể sản xuất lựa chọn và lập hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2023 đảm bảo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của sản phẩm, phát huy được ý tưởng, trí tuệ, truyền thống và sự sáng tạo của cộng đồng dân cư địa phương.

4. Thực hiện kiểm tra, rà soát các sản phẩm OCOP được công nhận tại Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh để hướng dẫn vàtổ chức đánh giá, xếp hạng lạisau thời gian 36 tháng theo quy định. Hồ sơ đề nghị đánh giá lại các sản phẩm được công nhận tại Quyết định 1608/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 22/6/2023 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

5. Huy động, bố trí, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án,…hỗ trợ thực hiện có hiệu quảChương trình OCOP đảm bảo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra; ưu tiên hỗ trợ phát triển các sản phẩm có thế mạnh, thuận lợi về thị trường, phát huy được bản sắc của cộng đồng địa phương.

6. Quan tâm, chú trọng xây dựng, đăng ký bảo hộ, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm OCOP; tích cực hỗ trợ chủ thể sản xuất tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm nâng cao khả năng nhận diện, giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP trên thị trường.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn; tăng cường quản lý,kiểm tra quy trình sản xuất của các chủ thể sản xuất nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP; tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP theo quy định.

Cong van de nghi day manh trien khai thuc hien Chuong trinh OCOP nam 2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên