Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Ngày 21/3/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND ban hành kèm theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:684 qd.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên