Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 là: "Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý/phối hợp xử lý khi có sự cố về an toàn thực phẩm.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2023.

2. Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản của pháp luật về ATTP.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các mô hình sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn theo chuỗi, cơ sở sản xuất, địa điểm bán sản phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản của địa phương.

Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra,giám sát an toàn thực phẩm NLTS

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát lấy mẫu đánh giá chất lượng sản phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn và xử lý theo quy định.

Chi tiết:KH THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2023 (1).pdf

Mẫu báo cáo 1 (1).doc

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên