DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Số điện thoại

Email

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH

 

1

 

Đinh Hồng Quyên

Phó Chánh văn phòng phụ trách

điều hành

 

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

0912.417.610

 

dhquyen@hungyen.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Trường

Giám đốc

Công an tỉnh

0989.962.962

0221.3567.999

 

3

Lê Quang Hòa

Giám đốc

Sở Nội vụ

0902.057.821

lqhoa@hungyen.gov.vn

4

Trịnh Văn Diễn

Giám đốc

Sở Kế hoạch- Đầu tư

0912.081.108

02213.568.899

tvdien@hungyen.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thơ

Giám đốc

Sở Công Thương

0913.280.430

02213.863.527

nvtho@hungyen.gov.vn

6

Đỗ Minh Tuân

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

02213.863.789

0913.500.479

dmtuan@hungyen.gov.vn

7

Trần Minh Hải

Giám đốc

Sở Giao thông- Vận tải

0918.379.866

02213.863.613

tranminhhai.ubnd@gmail.com

8

Cao Quang Hưng

Giám đốc

Sở Xây dựng

0904.380.719

cqhung.soxd@hungyen.gov.vn

9

Nguyễn Đức Tải

Giám đốc

Sở Tài chính

0936.041.999

taistchye@gmail.com

10

Trần Tùng Chuẩn

Giám đốc

Sở Khoa học và Công Nghệ

0912.219.100

tranchuan@hungyen.gov.vn