Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Để có căn cứ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; văn bản góp ý gửi về Sở trước ngày 17/5/2023

Chi tiết:

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên