Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Đăng ngày 20 - 04 - 2017
100%

  1. Thủ trưởng đơn vị:

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ hộp thư công vụ

Trịnh Kim Uyên

Chi cục trưởng

02213.551.162

 

tkuyen@hungyen.gov.vn
 

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao của Chi cục

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Chi cục được giao nhiệm vụ như sau:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thuỷ sản giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.

- Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

- Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hoạch, đánh bắt, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra công nhận điều kiện đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, khai thác, thu hoạch, đánh bắt, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu theo phân cấp.

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại các cơ sở trên địa bàn quản lý trước khi đưa ra thị trường ở địa phương theo phân cấp. 

+ Chủ trì tổ chức, hướng dẫn thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiêu thụ trên địa bàn không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiến nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về trách nhiệm của cơ quan quản lý chất lượng địa phương và đề xuất các giải pháp, biện pháp đảm bảo đảm bảo chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biên pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm. Tổ chức kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản phi thực phẩm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quản lý việc đăng ký bản đăng ký hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thuộc phạm vi quản lý.

- Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn lựa chọn đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xư lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức hoạt động kiểm nghiệm và hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn.

- Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Chi cục Thủy lợi (15/05/2017 11:06 SA)

Chi cục Thú y(04/05/2017 9:38 SA)

Chi cục Kiểm lâm(27/04/2017 2:33 CH)

Chi cục Phát triển nông thôn(25/04/2017 8:25 SA)

Chi cục Bảo vệ thực vật (21/04/2017 3:07 CH)

Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên(20/04/2017 4:21 CH)

°
680 người đang online