Chi cục Bảo vệ thực vật

Đăng ngày 21 - 04 - 2017
100%

Thủ trưởng đơn vị: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục Trưởng

                   Địa chỉ gmail: chicucbvtv@hungyen.gov.vn

I. Vị trí, chức năng:

            Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên là đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý Nhà nước chuyên ngành về công tác bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật, thuốc và vật tư bảo vệ thực vật, khử trùng tiêu độc trong phạm vi toàn tỉnh.

            Chi cục Bảo vệ thực vật chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

            Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

            Địa điểm: Số 627, Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 2.1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về công tác Bảo vệ thực vật, các chương trình, dự án về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh; các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trên cơ sở chủ trương của ngành và của UBND tỉnh.

2.2. Hướng dẫn kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

2.3. Tổ chức điều tra, dự tính, dự báo thời gian, phạm vi và mức độ gây hại của sinh vật hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời dịch hại, diễn biến mức độ gây hại; đề xuất hướng dẫn các biện pháp phòng chống và tổ chức phòng trừ có hiệu quả.

2.4. Theo phân cấp, tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật và sự ủy quyền của cơ quan Kiểm dịch thực vật Trung ương, quản lý công tác khử trùng sản phẩm thực vật bảo quản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xét cấp hoặc thu hồi giấy phép làm dịch vụ thuốc Bảo vệ thực vật, giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, xông hơi, khử trùng, thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo quy định và phân cấp hiện hành của Nhà nước.

   2.5. Quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật; xác định và quản lý loại vật tư được lưu thông, sử dụng; loại trừ thuốc cấm sử dụng, thuốc kém phẩm chất, thuốc giả, thuốc chưa được phổ biến, vv… theo quy định của pháp luật nhằm không để ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường sinh thái.

2.6. Tổ chức mạng lưới và quản lý dịch vụ cung ứng vật tư, máy bơm thuốc Bảo vệ thực vật, hợp đồng kỹ thuật Bảo vệ thực vật với tập thể và hộ nông dân đáp ứng yêu cầu thâm canh, tăng năng suất cây trồng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

2.7. Tuyên truyền phổ biến pháp lệnh, chế độ chính sách chuyên môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn, kỹ thuật viên bảo vệ thực vật cơ sở và nông dân về công tác bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật.

2.8. Tham gia chương trình quốc gia về phòng chống dịch bệnh cây trồng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Cục bảo vệ thực vật; xây dựng và thực hiện các đề tài khoa học trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

2.9. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Bảo vệ thực vật ở các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ thực vật; xử lý các vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo về bảo vệ thực vật trong tỉnh theo thẩm quyền.

2.10. Tiến hành khảo sát, thực hiện ứng dụng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật vào sản xuất và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

2.11. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình dịch bệnh cây trồng, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc, vật tư bảo vệ thực vật và các hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ thực vật tại địa phương theo quy định.

2.12. Quản lý, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tài sản, tài chính được Nhà nước giao cho Chi cục quản lý theo quy định của pháp luật.

2.13. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật khi được cấp có thẩm quyền giao.

III. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

3.1. Lãnh đạo gồm: Chi cục trưởng và 02 Chi cục phó

3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính.

                        + Phòng Kỹ thuật.

                        + Thanh tra bảo vệ thực vật.

            3.3. Các đơn vị trực thuộc: Trạm kiểm dịch thực vật và 10 trạm bảo vệ thực vật ở các huyện thành phố.

Tin mới nhất

Chi cục Thủy lợi (15/05/2017 11:06 SA)

Chi cục Thú y(04/05/2017 9:38 SA)

Chi cục Kiểm lâm(27/04/2017 2:33 CH)

Chi cục Phát triển nông thôn(25/04/2017 8:25 SA)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản(20/04/2017 4:17 CH)

Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên(20/04/2017 4:21 CH)

°
929 người đang online