Chi cục Phát triển nông thôn

Đăng ngày 25 - 04 - 2017
100%

1. Thủ trưởng đơn vị

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ hộp thư công vụ
Di động Cơ quan
Lê Văn Thắng Chi cục trưởng 0912101897 02213518286 lvthang@hungyen.gov.vn


Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục phát triển nông thôn trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.

50 qd.pdf

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao của Chi cục

* Chức năng:

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ giúp sở Nông nghiệp và PTNT về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch di dân tái định cư ở nông thôn; xây dựng nông thôn mới; công tác dạy nghề nông thôn; phát triển ngành nghề nông thôn; cơ giới hóa trong nông nghiệp; quản lý cấm trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức thực hiện và quản lý các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển nông thôn; tham mưu về cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các chương trình phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình dự án, cơ chế chính sách về các lĩnh vực chuyên ngành: Kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp; quy hoạch bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông nghiệp nông thôn; xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển nông thôn; xóa đói giảm nghèo trong nông thôn; phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, đúng quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án thuộc chuyên ngành được giao; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý.

-  Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, đề án, kế hoạch về phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp; xây dựng và triển khai các mô hình, nhân rộng mô hình; sơ kết, tổng kết, chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, xây dựng và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại.

- Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá tình hình phát triển đối với các lĩnh vực: cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề nông thôn và chế biến nông sản, thủy sản.

- Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ cho nông dân mua thiết bị cơ giới hoá nông nghiệp (nông, lâm; thuỷ sản). Là đầu mối quản lý nhà nước về các cơ sở dịch vụ cơ điện, nông, lâm, thuỷ sản.

- Tổ chức và thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch về chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng hạ tầng nông thôn; chủ trì thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc chương trình giảm nghèo, quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất ngành nghề nông thôn, phối hợp với cơ quan liên quan để giải quyết những nội dung liên quan đến làng nghề và ngành nghề nông thôn, thực hiện các dự án về làng nghề và ngành nghề nông thôn.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quy hoạch và bố trí dân cư, công tác di dân tái định cư nông thôn, tổ chức thực hiện các dự án di dân, tái định cư nông thôn thuộc chương trình bố trí dân cư.

- Phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan thực hiện các dự án quốc tế được giao thuộc chuyên ngành quản lý, hướng dẫn chỉ đạo các dự án được tỉnh giao thuộc các chương trình xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn.

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn quản lý việc thực hiện, sử dụng và thanh quyết toán vốn đã được đầu tư thuộc chương trình đề án, dự án, kế hoạch hàng năm được giao.

- Triển khai đề tài nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành quản lý trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực phát triển nông thôn để phục vụ cho công tác quản lý. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong Chi cục. Đào tạo nguồn nhân lực, bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng tiêu cực, xử lý các vi phạm thuộc phạm vi quản lý được giao theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chi cục theo mục tiêu của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

- Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng và cả năm), báo cáo đột xuất, báo cáo theo biểu mẫu tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành về lĩnh vực phát triển nông thôn.

- Thực hiện việc quản lý tài sản, tài chính và nhân lực được giao theo quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý các nguồn vốn theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, Bộ và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giao.

Tin mới nhất

Chi cục Thủy lợi (15/05/2017 11:06 SA)

Chi cục Thú y(04/05/2017 9:38 SA)

Chi cục Kiểm lâm(27/04/2017 2:33 CH)

Chi cục Bảo vệ thực vật (21/04/2017 3:07 CH)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản(20/04/2017 4:17 CH)

Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên(20/04/2017 4:21 CH)

°
911 người đang online