Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT

Đăng ngày 28 - 04 - 2017
100%

1. Lãnh đạo đơn vị

- Thủ trưởng đơn vị: Ông Hoàng Nghĩa Tài – Giám đốc.

- Số điện thoại: 02213.550.010

- Địa chỉ email: hntai.snn@hungyen.gov.vn

Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sinh hoat và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

58 qd_001.pdf

2. Vị trí, chức năng

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; có chức năng giúp Sở tiếp nhận các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức và vận động nhân dân xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động theo sự quy định của Pháp luật.

Trụ sở: Số 67, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng quy hoạch tổng thể về cấp nước sinh hoạt và VSMTNT trên địa bản tỉnh; xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn để Sở trình UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật;

- Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn do các tổ chức quốc tế tài trợ và Trung ương phân bổ;

- Điều tra, khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước, lập các dự án về cấp nước sinh hoạt và VSMTNT phục vụ nhân dân trong tỉnh;

- Tổ chức thiết kế kỹ thuật xây dựng mô hình mẫu, tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào thi công các dự án cấp nước sinh hoạt và VSMTNT;

- Nghiên cứu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế chính sách quản lý, sử dụng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt và aVSMTNT;

- Tổ chức khai thác, vận hành quản lý công trình đúng quy định hiện hành của Nhà nước và theo cơ chế đầu tư và mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011;

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, chất lượng nước, các công trình phục vụ vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức mạng lưới bảo dưỡng các công trình và hướng dẫn nhân dân vận hành sửa chữa khi cần thiết;

- Tham gia thực hiện, phối hợp với chương trình nước sinh hoạt nông thôn do UNICEF, các tổ chức Quốc tế khác tài trợ với các chương trình kinh tế -  xã hội của các ngành khác trong phạm vi toàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội trong công tác truyền thông về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Thực hiện các chế độ tài chính, kế toán, chế độ quản lý lao động, tài sản theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức, biên chế

4.1. Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc.

4.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính – Kế toán và Truyền thông;

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Xét nghiệm nước;

- Trạm cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

Tin mới nhất

Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi(26/05/2017 2:45 CH)

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh(15/05/2017 7:42 SA)

Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên(15/05/2017 2:55 CH)

Trung tâm khuyến nông tỉnh Hưng Yên(04/05/2017 7:36 SA)

°
551 người đang online