Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 05 - 2017
100%

1. Lãnh đạo đơn vị

  • Thủ trưởng đơn vị: Ông Nguyễn Tất Thắng- Trưởng ban
  • Số điện thoại: 02213.866.065
  • Địa chỉ email: ntthang.bqlda@hungyen.gov.vn

2. Vị trí, chức năng

Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hưng yên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; có chức năng tham mưu và được Sở Nông nghiệp và PTNT giao, ủy quyền quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, thủy sản, thủy lợi và đê điều do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, định biên và công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: số 1 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Lập hoặc thuê lập dự án đầu tư về các lĩnh vực nêu trên bằng nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện dự án đầu tư (khi được giao, được ủy quyền bằng văn bản) thông qua hợp đồng theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Giám sát, nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư công trình theo quy định của nhà nước và pháp luật về quản lý đầu tư XDCB.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở, tỉnh giao, đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước.

- Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động và tài sản được nhà nước giao theo quy dịnh của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức và định biên

  1. Lãnh đạo Ban gồm: 1 trưởng ban và 1 phó trưởng ban
  2. Các bộ phận trực thuộc ban:

- Bộ phận Kỹ thuật- tổng hợp

- Bộ phận Hành chính- tài vụ

Tin mới nhất

Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi(26/05/2017 2:45 CH)

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh(15/05/2017 7:42 SA)

Trung tâm khuyến nông tỉnh Hưng Yên(04/05/2017 7:36 SA)

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT(28/04/2017 3:48 CH)

°
1078 người đang online