Chi cục Thủy sản

Đăng ngày 15 - 05 - 2017
100%

1. Thông tin về thủ trưởng đơn vị :

          Họ tên: Trần Danh Cẩm

          Chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản.

          Số Điện thoại: di động       0221 3 600 130    và       02213 550 905

          Địa chỉ hồm thư công vụ: phongthuysan2008@gmail.com

2. Chức năng nhiệm vụ được giao :

Chi cục Thuỷ sản Hưng Yên được thành lập theo quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Hưng Yên. Chi cục Thủy sản là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng giúp Sở quản lý nhà nước chuyên ngành Thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục.

2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, các Chương trình, dự án, đề án phát triển ngành thủy sản phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thủy sản của cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2.2. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách chiến lược, quy  hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về thủy sản theo thẩm quyền.

2.3 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào nuôi trồng thủy sản.

2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản: Quản lý môi trường nuôi, quản lý giống thủy sản, quản lý thức ăn, chế phẩm sinh học, vật tư thiết bị chuyên dùng, phối hợp tổ chức thực hiện kiểm dịch, phòng trừ và khắc phục hậu quả dịch bệnh thủy sản trên địa bàn theo quy định.

2.5. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về thủy sản theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc nuôi trồng thủy sản, quản lý vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và thống kê diễn biến dịch diện tích nuôi trồng thủy sản theo quy định.

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy chế vùng khai thác thủy sản ở sông, hồ, đầm và các vùng nước tự nhiên trên địa bàn. Quy định hành lang cho các loài thủy sản di chuyển khi áp dụng các hình thức khai thác thủy sản. Phổ biến và kiểm tra việc thực hiện những quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục các loài thủy sản bị cấm khai thác có thời hạn, các ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng để khai thác thủy sản, chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thủy sản được phép khai thác, mùa vụ khai thác, các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác cho phù hợp với hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản của tỉnh.

2.7. Phối hợp với các địa phương và tổ chức cá nhân liên quan thực hiện các hoạt động nhằm mục đích bảo vệ nguồn lợi và phát triển nuôi trồng thủy sản, hạn chế những vi phạm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm thiệt hại cho người sản xuất và tiêu dùng.

2.8. Tổ chức đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Tổ chức thực hiện việc tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, thực hiện kiểm tra, thanh tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thủy sản và thực hiện báo cáo theo phân cấp của tỉnh và quy định của phát luật.

2.9. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về lĩnh vực thủy sản và các hoạt đọng của Chi cục theo đúng quy định.

2.10. Quản lý cán bộ. công chức, viên chức; tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ tiền lương và  các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật thuộc Chi cục quản lý theo quy định của phát luật và phân cấp của tỉnh.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định 

Tin mới nhất

Chi cục Thủy lợi (15/05/2017 11:06 SA)

Chi cục Thú y(04/05/2017 9:38 SA)

Chi cục Kiểm lâm(27/04/2017 2:33 CH)

Chi cục Phát triển nông thôn(25/04/2017 8:25 SA)

Chi cục Bảo vệ thực vật (21/04/2017 3:07 CH)

Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên(20/04/2017 4:21 CH)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản(20/04/2017 4:17 CH)

°
880 người đang online