Phòng Chăn nuôi

Đăng ngày 04 - 05 - 2017
100%

Thông tin Lãnh đạo phòng:

Họ tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư Di động
Bà Nguyễn Thị Bích Vân  Trưởng phòng Chăn nuôi 3865583 ntbvan@hungyen.gov.vn 983104003
Bà NguyễnThịHoa Phó phòng Chăn nuôi 3512386 nguyenthihoa@hungyen.gov.vn 982003881

 

I. Chức năng

Phòng chăn nuôi là phòng chuyên môn kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp & PTNMT, tham mưu giúp Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh.

          Phòng chăn nuôi chiụ sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, cán bộ và công tác của lãnh đạo Sở Nông nghiệp – PTNT, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cục chăn nuôi và các cơ quan liên quan khác thuộc Bộ Nông nghiệp – PTNT.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Sở xây dưng qui hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, các cơ chế, chính sách phát triển ngành chăn nuôi.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, đề án, chương trình phát triển chăn nuôi trên đại bàn toàn tỉnh. Soạn thảo các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành chăn nuôi được lãnh đạo Sở giao.

- Thống nhất quản lý công tác giống, chất lượng con giống, vật nuôi trên cạn, thức ăn gia súc, gia cầm và qui trình công nghệ trong chăn nuôi, chất thải và môi trường chăn nuôi.

- Phối hợp với thanh tra ngành hoặc liên ngành để thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, qui trình chăn nuôi,, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi.

- Phối hợp với chi cục thú y thục hiện tốt nhiệm vụ quản lỹ nhà nước trong lĩnh vực thú y, công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực khi đựoc giám đốc sở giao.

 

Tin mới nhất

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp,...(06/08/2021 3:01 CH)

Phòng Thủy sản(15/06/2021 1:35 CH)

Phòng Trồng trọt(09/05/2017 3:27 CH)

Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình(06/05/2017 7:23 SA)

Thanh tra Sở(05/05/2017 6:55 SA)

Văn phòng Sở(27/04/2017 8:06 SA)

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp(21/04/2017 7:51 SA)

°
575 người đang online