Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình

Đăng ngày 06 - 05 - 2017
100%

I. Thông tin giới thiệu:

Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình

SĐT: 091.382.3555

Email: btgiang.nn@hungyen.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

1. Chức năng:

- Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình là phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và phát triên nông thôn, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng công trình ngành nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh (nông nghiệp, đê điều, thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt và phát triên nông thôn).

- Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, cán bộ và công tác của Lãnh đạo Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quản lý xây dựng công trình và các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triên nông thôn.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành về lĩnh vực xây dựng các công trình phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triên nông thôn.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên môn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, các chế độ chính sách về lĩnh vực xây dựng của ngành quản lý.

- Chủ trì và tham gia ý kiến về đầu tư xây dựng cơ bản, chọn thầu, tư vấn; xác nhận năng lực điều kiện hành nghề xây dựng chuyên ngành thuỷ lợi, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và phát triên nông thôn trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

- Thẩm định trình tự các bước trong đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, cụ thể như sau:

+Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở;

+Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Tham gia hoặc tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; kiến nghị xử lý khi phát hiện sai phạm về chất lượng công trình xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Nông nghiệp và phát triên nông thôn.

- Thường trực Hội đồng nghiệm thu công trình cấp Sở, tham gia tổ chức bàn giao các công trình xây dựng và quy trình vận hành công trình cho các đơn vị quản lý, sử dụng.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Phối hợp với thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực chất lượng quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

- Theo dõi tổng hợp, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao./.

Tin mới nhất

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp,...(06/08/2021 3:01 CH)

Phòng Thủy sản(15/06/2021 1:35 CH)

Phòng Trồng trọt(09/05/2017 3:27 CH)

Thanh tra Sở(05/05/2017 6:55 SA)

Phòng Chăn nuôi(04/05/2017 9:34 SA)

Văn phòng Sở(27/04/2017 8:06 SA)

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp(21/04/2017 7:51 SA)

°
534 người đang online