Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng CN cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp

Đăng ngày 08 - 06 - 2017
100%

Tải toàn văn quyết định:

Tin mới nhất

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn...(02/07/2021 8:44 SA)

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013/TT ngày 28/02/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và...(22/06/2021 7:45 SA)

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT...(15/06/2021 8:00 SA)

Luật Thanh niên năm 2020(24/02/2021 1:16 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng...(02/02/2021 3:10 CH)

Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của BCĐ trung ương về phòng,...(02/10/2020 12:25 CH)

Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp(27/07/2020 3:23 CH)

Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy...(15/07/2020 10:08 SA)

°
694 người đang online