Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Đăng ngày 03 - 01 - 2019
100%

Thông tư ban hành kèm theo Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Chi tiết như tệp đính kèm: tt37.pdf

Tin mới nhất

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn...(02/07/2021 8:44 SA)

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013/TT ngày 28/02/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và...(22/06/2021 7:45 SA)

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT...(15/06/2021 8:00 SA)

Luật Thanh niên năm 2020(24/02/2021 1:16 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng...(02/02/2021 3:10 CH)

Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của BCĐ trung ương về phòng,...(02/10/2020 12:25 CH)

Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp(27/07/2020 3:23 CH)

Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy...(15/07/2020 10:08 SA)

°
846 người đang online