Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Đăng ngày 05 - 12 - 2019
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Điểm tiếp nhận hồ sơ,Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh.

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Điểm tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh

- Hoặc nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Hưng Yên: http://dichvucong.hungyen.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia:https://dichvucong.gov.vn.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1: Gửi hồ sơ.

 


+ Nộp Hồ sơ tại Bộ phận cấp/thu hồi giấy chứng nhận -Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

 


+ Nhận kết quả tại Bộ phận cấp/thu hồi giấy chứng nhận Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

 


Bước 2: Xử lý hồ sơ.

 


a) Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân gửi đến. Tại đây, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu thấy hợp lệ thì hẹn ngày trả kết quả. Nếu không hợp lệ thì yêu cầu tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

 


b) Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: Sau thời gian thẩm định theo quy định sẽ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận cấp/thu hồi giấy chứng nhận - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

 


Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận ATTP

 


Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp giấy chứng nhận ATTP

Thời hạn giải quyết


b) Xử lý kết quả thẩm định, cấp giấy chứng nhận ATTP:

 


Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, Cấp giấy chứng nhận hoặc ra thông báo không cấp lại và nêu rõ lý do.

Phí

Theo quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (theo quy định tại biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp kèm theo Thông tư 286/2016/TT-BTC) và Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

Lệ Phí

Theo quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (theo quy định tại biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp kèm theo Thông tư 286/2016/TT-BTC) và Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

Thành phần hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 


Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Đối với Cơ sở có sản phẩm xuất khẩu phải có yêu cầu của nước nhập khẩu về kiểm tra, chứng nhận ATTP.

Căn cứ pháp lý


- Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 


- Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 


- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

 


- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Biểu mẫu đính kèm

 

 File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).  Tải về

 

Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cũ).

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh...(23/11/2020 4:31 CH)

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực...(23/11/2020 4:29 CH)

°
441 người đang online