Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP)

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

7.2. Tên TTHC

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ.

- Nộp Hồ sơ vềBộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

a) Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân gửi đến. Tại đây, cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu thấy hợp lệ thì hẹn ngày trả kết quả. Nếu không hợp lệ thì yêu cầu tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

b) Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: Sau thời gian thẩm định theo quy định sẽ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận cấp/thu hồi giấy chứng nhận - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ và thẩm định tại cơ sở.

a) Thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở: Đối với cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B.

b) Thẩm định thực tế tại cơ sở: Đối với cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại.

Bước 4: Xử lý kết quả thẩm định và Cấp Giấy chứng nhận ATTP

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp

- Theo đường bưu điện:

- Trực tuyến

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

a) Xử lý hồ sơ đăng ký:

- Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ.

- Thông báo kết quả: Trong vòng 03 ngày làm việc thông báo cho đơn vị bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu.

b) Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định, cấp giấy chứng nhận ATTP:

- Trong vòng 07 ngày làm việc cấp Giấy chứng nhận ATTP (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B).

- Trong vòng 15 ngày làm việc cấp Giấy chứng nhận ATTP (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại).

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

Cá nhân

Tổ chức                                                                                                                                 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (Giấy chứng nhận ATTP (thời hạn: 03 năm).

Phí

Theo quy định tại Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (theo quy định tại biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp kèm theo Thông tư 286/2016/TT-BTC) và Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

- Bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

Tải: mau2.docx

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh...(23/11/2020 4:31 CH)

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh...(05/12/2019 3:09 CH)

°
491 người đang online