Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

1.4. Tên thủ tục

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

+ Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC  tỉnh Hưng Yên

 - Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

- Bước 3:

a. Với Thẩm định và cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

+ Trường hợp Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng tại địa điểm có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng theo Mẫu số 04.CĐD, Mẫu số 05.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

+ Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Với Thẩm định và cấp Quyết định Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định. Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đâu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

+ Trường hợp không phục hồi Quyết định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a. Với Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng:

- Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 01.CĐD, phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

- Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu 02.CĐD phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP; báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng theo Mẫu 03.CĐD phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP.

b. Với phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng

 Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

2) Số lượng hồ sơ: 1(bộ).

+ Thời hạn giải quyết

- Cấp quyết định Công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng: Sau 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phục hồi Quyết định Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đâu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở.

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

+ Cá nhân,

+ Tổ chức                                                                                                                                 

+ Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp – Phát riển nông thôn tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, Giấy công nhận.                     

+ Lệ phí

- Phí thẩm định, công nhận: 2.000.000đ/01 cây giống; 500.000đ/vườn đầu dòng;

- Phí thẩm định, công nhận lại: 1.400.000đ/cây; 350.000đ/01giống.

(Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh).

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 01.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

- Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02.CĐD Phụ lục VI Nghị định số94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

- Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 03.CĐD Phụ lục VI Nghị định số94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

- Quyết định công nhận cây đầu dòng theo Mẫu số 04.CĐD, Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

- Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng Mẫu số 05.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

- Theo quy định tại Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

Tải: phuluc.docx

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

+ Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, ngày 19/11/2018.

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ;

Công văn 575/TT-KHTH, ngày 19/5/2020 của Cục Trồng trọt và Công văn số 5657/BTC-CST, ngày 12/5/2020 V/v hướng dẫn về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống;

Thông tư 85/2019/TT-BTC, ngày 29/11/2019 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ ba về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.(23/11/2020 1:38 CH)

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón(23/11/2020 1:35 CH)

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón(23/11/2020 1:43 CH)

°
975 người đang online