Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 02

1.3. Tên thủ tục

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, UBND cấp huyện phải thông báo cho UBND cấp xã

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp, qua đường bưu điện.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I);

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III);

-  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

- Cá nhân;

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Phát triển nông thôn. Hỗ trợ chi trả chế độ chính sách cho các hộ theo quy định hiện hành.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư;

- Chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện chi trả chế độ chính sách cho các hộ theo quy định hiện hành (Phụ lục V);

- Lập biên bản nghiệm thu (Phụ VII).

* Văn bản thông báo tới cá nhân, tổ chức đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do.

Lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số I, II, III, IV, V,VI,VII Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

+ Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới nhất

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh(23/11/2020 1:49 CH)

Hỗ trợ dự án liên kết(23/11/2020 1:48 CH)

°
654 người đang online