Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đăng ngày 23 - 11 - 2020
100%

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 02

 

8.1. Tên thủ tục

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình duyệt đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

Bước 2. Thẩm định hồ sơ. 

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình, cơ quan thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ, bao gồm các nội dung:

a) Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

b) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu; 

d) Các nội dung trong văn bản trình duyệt. 

Cơ quan thẩm định lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt KHLCNT trình UBND cấp tỉnh.

Bước 3. Phê duyệt.

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt KHLCNT.  

Bước 4. Trả kết quả: bằng hình thức trả trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Tờ trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bản chính);

b) Bản sao Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (trường hợp điều chỉnh, bổ sung);

c) Bản chính Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

d) Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có);

đ) Đối với dự án ODA, hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư phải kèm theo văn bản thỏa thuận về KHLCNT của chủ dự án.

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

Chủ đầu tư

 

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không qui định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

- Thông tư số 10/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

- Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015.

 

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Thủ tục hành chính Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu(23/12/2019 10:44 SA)

    °
    525 người đang online