Tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm ngày 06/4/2020

Đăng ngày 06 - 04 - 2020
100%

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH HƯNG YÊN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CHI CỤC THÚ Y
           
 
   
 
 
 
     
   
 
   
 
                      Hưng Yên, ngày 06 tháng 04 năm 2020  
BÁO CÁO   
TIẾN ĐỘ TIÊM PHÒNG 2 BỆNH ĐỎ, THT TRÂU, BÒ VỤ XUÂN - HÈ NĂM 2020  
STT Huyện, thành phố Số lượng vắc xin
 đã nhận
(liều)
Số xã đã tiêm phòng
(xã)
Số xã
đã tiêm phòng xong
(xã)
Số lượng gia súc đã được tiêm phòng
(liều)
 
Tỷ lệ
thực hiện so với lượng vắc xin đã nhận
(%)
 
Cán bộ báo cáo
Ngày tiêm xong vác xin
Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn Lợn Trâu, Bò Lợn Trâu, Bò Số trâu, bò tiêm vắc xin THT  Số lợn tiêm vắc xin Dịch tả  Số lợn tiêm vắc xin Tụ huyết trùng Vắc xin THT trâu, bò Vắc xin Dịch tả lợn Vắc xin Tụ huyết trùng lợn
1 Phù Cừ 1,250 23,750 23,750 14 14 7 7 960 21,250 21,250 76.80 89.47 89.47 Đ/c Nam  
2 TP. Hưng Yên 6,370 18,570 18,570 15 15 6 0 4,740 15,710 15,710 74.41 84.60 84.60 Đ/c Phương  
3 Tiên Lữ  2,310 29,110 29,110 15 15 9 0 1,810 26,030 26,030 78.35 89.42 89.42 Đ/c Huyền  
4 Kim Động 3,070 18,470 18,470 17 17 7 7 1,920 11,660 11,660 62.54 63.13 63.13 Đ/c Thảo  
5 Ân Thi 2,400 20,450 20,450 21 21 0 0 1,600 17,500 17,500 66.67 85.57 85.57 Đ/c An  
6 Văn Lâm 780 6,290 6,290 8 5 6 4 420 5,240 5,240 53.85 83.31 83.31 Đ/c Phượng  
7 Yên Mỹ 1,110 12,120 12,120 17 17 14 14 1,000 11,000 11,000 90.09 90.76 90.76 Đ/c Lan  
8 Văn Giang 1,280 27,510 27,510 11 11 1 5 1,075 9,450 9,450 83.98 34.35 34.35 Đ/c Khuyến  
9 Khoái Châu 1,870 30,600 30,600 25 25 16 6 1,700 22,800 22,800 90.91 74.51 74.51 Đ/c Thuận  
10 Mỹ Hào 1,650 2,970 2,970 12 12 12 7 1,375 2,970 2,970 83.33 100.00 100.00 Đ/c Quý 6/4 xong lợn
Tổng cộng 22,090 189,840 189,840 155 152 78 50 16,600 143,610 143,610 75.15 75.65 75.65    
                                 
Ghi chú:  Thời gian tiêm phòng từ ngày 27/3/2020 - 13/4/2020. Trâu, bò: trên 6 tháng tiêm 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml); Lợn tiêm dịch tả, tụ huyết trùng: 2ml/con (quy định 1 liều = 2ml);
Nhận xét: Trong ngày: 10/10 huyện, thành phố đang triển khai tiêm phòng. Kết quả tiêm được: THT trâu bò: 16.600 liều (16.600 con) đạt 75,15%; vắc xin 2 bệnh đỏ của lợn: 143.610 liều (143.610 con) đạt 75,65% so với lượng vắc xin đã nhận.
 
Nơi nhận:                 CHI CỤC THÚ Y HƯNG YÊN  
- Sở Nông nghiệp và PTNT;                            
- Lãnh đạo Chi cục;                              
 - Lưu: Phòng Dịch tễ TY&CĐXN.                          

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM  
TỈNH HƯNG YÊN     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  
 CHI CỤC THÚ Y                   
 
 
 
 
   
 
                 Hưng Yên, ngày  06  tháng 04 năm 2020  
BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ TIÊM PHÒNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM VỤ XUÂN - HÈ NĂM 2020
 
STT Tên huyện,
 thành phố,  thị xã 
Số lượng vắc xin đăng ký (liều) Số lượng vắc xin đã nhận (liều) Số xã đã triển khai tiêm (xã) Số xã tiêm xong (xã) Số lượng vắc xin đã tiêm
(liều)
Tiến độ thực hiện so với lượng vắc xin nhận (%)
Cán bộ báo cáo
Ngày tiêm xong vác xin
Tổng cộng Gà >14 ngày tuổi Ngan Vịt
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó:
Ngan 14 - 35 ngày tuổi Ngan >35 ngày tuổi Vịt 14 - 35 ngày tuổi Vịt >35 ngày tuổi
1 Phù Cừ 357,600 357,600 14 14 357,600 59,300 55,140 3,800 51,340 243,160 6,700 236,460 100.00 Đ/c Nam 3/4/2020
2 TP. Hưng Yên 48,200 48,200 10 10 48,200 13,000 2,300 0 2,300 32,900 0 32,900 100.00 Đ/c Phương 30/3/2020
3 Tiên Lữ 556,000 556,000 14 14 556,000 48,350 43,400 1,100 42,300 464,250 36,000 428,250 100.00 Đ/c Huyền 31/3/2020
4 Kim Động 815,600 815,600 17 1 183,600 125,600 19,200   19,200 38,800 1,000 37,800 22.51 Đ/c Thảo  
5 Ân Thi 690,000 690,000 21 0 443,000 61,000 0     382,000 53,000 329,000 64.20 Đ/c An  
6 Văn Lâm 237,200 237,200 9 3 82,100 30,420 3,200 1,200 2,000 48,480 29,100 19,380 34.61 Đ/c Phượng  
7 Yên Mỹ 491,600 491,600 17 3 228,300 142,100 0     86,200 85,200 1,000 46.44 Đ/c Lan  
8 Văn Giang 172,000 172,000 8 0 18,000 8,400 0     9,600   9,600 10.47 Đ/c Khuyến  
9 Khoái Châu 400,000 400,000 24 12 308,200 167,440 3,240 2,040 1,200 137,520 42,920 94,600 77.05 Đ/c Thuận  
10 Mỹ Hào 151,600 151,600 13 0 17,825 9,000 1,120 0 1,120 7,705   7,705 11.76 Đ/c Quý  
Tổng cộng 3,919,800 3,919,800 147 57 2,242,825 664,610 127,600 8,140 119,460 1,450,615 253,920 1,196,695 57.22    
                                 
Ghi chú: Giao vác xin cho các trạm từ ngày 27/2 - 30/3; 10/10 huyện đã triển khai tiêm phòng, trong đó: 03 huyện đã tiêm xong (Phủ Cừ, Tiên lữ, TP Hưng Yên). Kết quả tiêm phòng được: 2.242.825 liều (1.584.748 con), chiếm tỷ lệ 57,22% so với số lượng vắc xin đã nhận.
Nơi nhận:             CHI CỤC THÚ Y HƯNG YÊN  
  - Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c);                          
  - Lãnh đạo Chi cục;                              
  - Lưu: Phòng DTTY-CĐXN, KDĐV-KSGM                          

 

Tin mới nhất

Kỹ thuật nuôi rắn ri voi(21/12/2011 2:55 CH)

Nuôi gà trống thiến(21/12/2011 2:55 CH)

Các thể bệnh viêm vú trên bò(21/12/2011 2:55 CH)

Điều trị hiệu quả bệnh đường hô hấp cho gia súc(21/12/2011 2:55 CH)

BỆNH LOÉT DA QUĂN TAI Ở TRÂU BÒ(21/12/2011 2:55 CH)

Phòng uốn ván cho bê sơ sinh(21/12/2011 2:55 CH)

Bệnh thiếu sắt ở Lợn con(21/12/2011 2:55 CH)

Bệnh phó thương hàn trên heo(21/12/2011 2:55 CH)

°
617 người đang online