Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đề điều và xử lý cấp bách sự cố đề điều

Đăng ngày 15 - 07 - 2020
100%

Ngày 15/7/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đề điều và xử lý cấp bách sự cố đề điều.

Chi tiết như tệp đính kèm:214755161-30-7-2020.pdf

Tin mới nhất

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn...(02/07/2021 8:44 SA)

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2013/TT ngày 28/02/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và...(22/06/2021 7:45 SA)

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT...(15/06/2021 8:00 SA)

Luật Thanh niên năm 2020(24/02/2021 1:16 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng...(02/02/2021 3:10 CH)

Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của BCĐ trung ương về phòng,...(02/10/2020 12:25 CH)

Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp(27/07/2020 3:23 CH)

Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 ban hành danh mục loài cây trồng chính(27/11/2019 4:30 CH)

°
688 người đang online