Về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo nghề,làng nghềvà Chương trình OCOP

Đăng ngày 10 - 11 - 2021
100%

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế hợp tác, cơ giới hóa nông nghiệp,đào tạo nghề, ngành nghề, làng nghề, Chương trình MTQG giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, cơ giới hóa nông nghiệp đào tạo nghề, ngành nghề,Chương trình MTQG giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Nội dung báo cáo:

1. Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện (Ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo…);

- Tình hình đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn (tổng số HTX, THT; số lượng thành lập mới; kết quả hoạt động, doanh thu; đánh giá phân loại HTX theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày l7/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Đánh giá kết quả giao chỉ tiêu theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Hưng Yên năm 2021;

- Kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng, máy móc, thiết bị của các hợp tác xã, tổ hợp tác đã hỗ trợnăm 2020theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh;

- Rà soát, đăng ký nhu cầu thành lập HTX, THT nông nghiệp năm 2022theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;

- Phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (các sản phẩm đã xây dựng được liên kết sản xuất theo chuỗi; giá trị sản phẩm tiêu thụ thông qua chuỗi liên kết; số lượng các HTX, THT tham gia chuỗi liên kết,…);

- Khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn;

- Đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác và các liên kết sản xuất tại địa phương.

2. Kinh tế trang trại

- Thực trạng tình hình hoạt động của các trang trại (sản phẩm chủ yếu, sản lượng, quy mô, vốn đầu tư, doanh thu,…);

- Kết quả kiểm tra, rà soát tình hình biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại năm 2021 theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ hoạt động trang trại, gia trại năm 2022;

- Khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế trang trại, gia trại và đề xuất, kiến nghị.

3. Thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp;

- Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn;

- Số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp;

- Kết quả kiểm tra, rà soát tình hình cam kết quản lý, sử dụng máy móc của các hộ gia đình đã hỗ trợ năm 2018 theo Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh;

- Rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp năm 2022 theo Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện dự án đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất và đề xuất, kiến nghị.

4. Tình hình thực hiện Chương trình OCOP

- Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện (kiện toàn BCĐ, Hội đồng, Tổ giúp việc, kế hoạch, văn bản chỉ đạo…);

- Tình hình triển khai thực hiện;

- Kết quả đánh giá sản phẩm đăng ký tham gia xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021;

- Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị.

5. Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

- Công tác chỉ đạo điều hành;

- Kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

- Đánh giá chung;

- Nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp năm 2021;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp;

- Đề xuất, kiến nghị.

6. Thực hiện công tác phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn

- Công tác chỉ đạo, điều hành;

- Thực trạng phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Đề xuất, kiến nghị.

Chi tiết như Công văn đính kèm:cv.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo công tác tháng 01 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(27/01/2022 4:16 CH)

Tập trung chỉ đạo gieo, cấy lúa vụ Xuân năm 2022(27/01/2022 11:11 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại động vật(25/01/2022 4:40 CH)

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên...(25/01/2022 2:53 CH)

Về việc lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2022(14/01/2022 4:44 CH)

Rà soát, xây dựng phương án giá nước sạch trên địa bàn tỉnh(07/01/2022 4:50 CH)

Tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2022(31/12/2021 4:34 CH)

Kế hoạch phòng chống bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân- Hè năm 2022(30/12/2021 4:24 CH)

°
756 người đang online