Phòng Thủy sản

Đăng ngày 15 - 06 - 2021
100%

1. Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Điệp

SĐT:0903260927

Hộp thư: vvdiep.snn@hungyen.gov.vn

 2. Vị trí, chức năng:

- Phòng Thủy sản là phòng chuyên môn kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham mưu giúp Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh;

- Phòng Thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn của Tổng cục Thủy sản và các cơ quan liên quan khác thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Địa điểm: Số 1, Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

 3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, các Chương trình, dự án, đề án phát triển ngành thủy sản phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thẩm định các quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thủy sản của cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

b) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách chiến lược, quy  hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về thủy sản theo thẩm quyền.

c) Tham mưu cho Sở chỉ đạo tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản: Quản lý môi trường nuôi, quản lý giống thủy sản, quản lý thức ăn, chế phẩm sinh học, vật tư thiết bị chuyên dùng, phối hợp tổ chức thực hiện kiểm dịch, phòng trừ và khắc phục hậu quả dịch bệnh thủy sản trên địa bàn theo quy định;

d) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào nuôi trồng thủy sản.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy chế vùng khai thác thủy sản ở sông, hồ, đầm và các vùng nước tự nhiên trên địa bàn. Quy định hành lang cho các loài thủy sản di chuyển khi áp dụng các hình thức khai thác thủy sản. Phổ biến và kiểm tra việc thực hiện những quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục các loài thủy sản bị cấm khai thác có thời hạn, các ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng để khai thác thủy sản, chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thủy sản được phép khai thác, mùa vụ khai thác, các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác cho phù hợp với hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản của tỉnh; tổ chức thực hiện công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản;

e) Phối hợp, tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thủy sản và thực hiện báo cáo theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật;

f) Tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về lĩnh vực thủy sản và các hoạt động của phòng theo đúng quy định.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định 

 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

Phòng gồm 06 biên chế gồm có:

- 01 Trưởng phòng

- 01 Phó trưởng phòng

- 01 Chuyên viên quản lý, theo dõi công tác sản xuất và kinh doanh thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý và cải tạo môi trưoengf nuôi trồng thủy sản;

- 01 Chuyên viên quản lý, theo dõi công tác sản xuất và kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn

- 01 Chuyên viên quản lý, theo dõi môi trường và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh;

- 01 Chuyên viên tổng hợp báo cáo

Tin mới nhất

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp,...(06/08/2021 3:01 CH)

Phòng Trồng trọt(09/05/2017 3:27 CH)

Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình(06/05/2017 7:23 SA)

Thanh tra Sở(05/05/2017 6:55 SA)

Phòng Chăn nuôi(04/05/2017 9:34 SA)

Văn phòng Sở(27/04/2017 8:06 SA)

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thông tin nông nghiệp(21/04/2017 7:51 SA)

°
867 người đang online