Danh sách các dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2021
100%

TT Tên dự án, hạng mục đầu tư Mục tiêu, quy mô Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì/ phối hợp Nội dung/hạng mục công việc đã triển khai Kinh phí Nguồn kinh phí Ghi chú
Đã triển khai Cần triển khai năm 2022 Tổng kinh phí Đã thực hiện Cần thực hiện trong năm 2022 Ngân sách TW/ Tỉnh/   Huyện/ khác (ghi rõ) Nguồn vốn đầu tư/ nguồn vốn sự nghiệp/ khác (ghi rõ) Căn cứ văn bản của TW hoặc của tỉnh
2 Ứng dụng Hệ thống/ tiêu chuẩn OTAS trong quản lý và cấp chứng nhận mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Chuẩn hóa dữ liệu cùng trồng cây ăn quả chủ lực; ứng dụng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS truy xuất nguồn gốc hàng hóa đảm bảo yêu cầu về các ĐK kiểm dịch thực phẩm phục vụ xuất khẩu, … Năm 2020 - các năm tiếp theo Sở Nông nghiệp và PTNT/Công ty Cổ phần OTAS GLOBAL Đã thực hiện từ năm 2020 Theo kế hoạch hàng năm + Năm 2020: 1,050 tỷ + Các năm tiếp theo: 500 + Năm 2020: 612 tr + Năm 2021: 480tr 500tr Ngân sách tỉnh Nguồn sự nghiệp từ ngân sách cấp Kế hoach số 114/KH-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh
3 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT đồng nhất, tập trung nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủyĐảng, chính quyền, sở, ngành chuyên môn; sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nông hộ trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Xây dựng các bộ ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý theo từng lĩnh vực hướng tới việc chuyển đổi số toàn diện của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên; Góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương. 2021-2022 Sở Nông nghiệp và PTNT Đã thực hiện từ năm 2021 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT  1,815 tỷ      Ngân sách tỉnh   Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 6/9/2021
Quy mô: Thực hiện thiết kế phần mềm nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên
4 Điều tra, đánh giá Dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực làm cơ sở hỗ trợ xây dựng ATLAST nông nghiệp điện tử (WEBGIS) phục vụ quản lý và định hướng vùng nông sản hàng hóa tập trung chuyên canh gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Mục tiêu: Xây dựng được Bộ Atlas nông nghiệp điện tử (WebGIS) cho tỉnh Hưng Yên với các trang chuyên đề thể hiện các chỉ tiêu về hiện trạng và định hướng phát triển sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh phục vụ việc tra cứu, chia sẻ thông tin kịp thời, thuận tiện phục vụ công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm chủ lực, thực hiện đúng chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh và từng bước hướng tới nền nông nghiệp thông minh 4.0 2021 Sở Nông nghiệp và PTNT Đã thực hiện từ năm 2021  Xây dựng được Bộ Atlas nông nghiệp điện tử (WebGIS) cho tỉnh Hưng Yên  1,740 tỷ      Ngân sách tỉnh   Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 14/7/2021
Quy mô: Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Dữ liệu hiện trạng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực từ 2010 đến năm 2020 và các định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
5 Thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Mục tiêu: Thiết lập phần mềm cơ sở dữ liệu về thủy sản;
Quy mô: cấp tỉnh
2020-2022 Sở Nông nghiệp và PTNT/
UBND
các
huyện,
thành phố,
thị xã
Xây dựng
Đề cương
và Dự toán; Kinh phí thuê Thẩm định giá.
Thiết lập phần mềm cơ sở dữ liệu về thủy sản:
+ Dữ liệu về giống TS;
+ Dữ liệu về thức ăn, thuốc thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi thủy sản;
+ Dữ liệu về nuôi trồng thủy sản;
+ Dữ liệu về quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong NTTS;
+ Dữ liệu về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản;
 2,63 tỷ   
kinh phí năm 2021 là 1 tỷ; tính đến tháng 8/2021 đã thực hiện:38,9 triệu 
 1,63 tỷ  Ngân sách tỉnh Nguồn
vốn
sự
nghiệp
QĐ Số
1526/QĐ-UBND
ngày 09/7/2020
6 Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc sản phẩm NLS và TS đảm báo ATTP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 Các thông tin minh bạch về sản phẩm, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; khuyến khích các mô hình, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát triển ổn định có thương hiệu. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác nhà nước về ATTP trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn; Là giải pháp hữu ích trong công tác thống kê, xây dựng chính sách, điều tiết sản xuất và thị trường, chống sản xuất buôn bán hàng giả, thất thu cho ngân sách nhà nước. 2020-2025 Sở Nông nghiệp và PTNT Đã thực hiện từ năm 2020 Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn 3,138 tỷ 1,113795 tỷ   NS tỉnh   QĐ 2917/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

Tin mới nhất

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng...(31/05/2023 7:15 SA)

Quyết định tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025(12/04/2023 12:04 CH)

Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị...(29/12/2022 2:50 CH)

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...(05/12/2022 10:15 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh...(01/03/2022 9:54 SA)

°
630 người đang online