Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 17/02/2021

Đăng ngày 17 - 02 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 112/SNN-TrTr ngày 13/02/2021 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2021 và Công văn số 26/BVTV-KT ngày 29/01/2021 của Chi cục BVTV về chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh trên cây nhãn, vải và cây có múi giai đoạn từ khi ra hoa đến đậu quả non, Kế hoạch số 225/KH-SNN-BVTV ngày 21/12/2020 về việc thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ xuân năm 2021, Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 15/01/2021 về việc triển khai trồng cây nhân dân năm 2021. - Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để gieo, cấy lúa và trồng rau màu vụ Xuân đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Trên những chân ruộng cao, chủ động tưới tiêu tiến hành gieo thẳng, cấy lúa khi mạ dày xúc được 3-3,5 lá, mạ nền cứng được 2,5-3 lá. - Trên cây ăn quả, chỉ đạo nông dân tiến hành các biện pháp chăm sóc, bón phân bổ sung bằng phân bón qua lá hoặc tưới nước phân chuồng hòa loãng với nước hoặc nước phân chuồng ngâm phân lân cho cây sinh trưởng, phát triển, ra hoa, đậu quả tốt. Tuyệt đối không được bón loại phân bón đa lượng (N,P,K) nào cho đến khi cây kết thúc quá trình đậu quả.

Huyện,
thành phố
Làm đất lần 1 Làm đất lần 2 Gieo mạ Diện tích gieo, cấy Diện tích trồng rau vụ Xuân Ước số lượng chuột chết (con)
Tổng Mạ dày xúc Nền cứng quy dược  Tổng Gieo thẳng Cấy Tổng Ngô Lạc, đậu tương HCC, DL Rau các loại
Mỹ Hào 3.000 2.000 230 130 100 800 300 500           273.580
Văn Lâm 2.250 1.200 152 130 22 446 371 75           105.120
Yên Mỹ 2.150 1.350 200 180 20 380 200 180           141.200
Khoái Châu 1.500 1.250 70   70 350 350   750 250 300 100 100 588.399
Văn Giang 100 60 8 8         500     300 200  
Ân Thi 7.300 6.800 520 250 270 1800 850 950 70       70 458.614
Kim Động 3.400 1.900 170   170 500 190 310 70       70 120.500
Tiên Lữ 3.100 1.500 300 35 265 1000 250 750 255 65 45   145 262.353
Phù Cừ 3.585 3.500 308 148 160 1450 300 1.150 320 120     200 692.637
TP. Hưng Yên 900 500 100 60 40       80       80  
Cộng 27.285 20.060 2.058 941 1.117 6.726 2.811 3.915 2.045 435 345 400 865 2.642.403

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/9/2022(21/09/2022 7:56 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/9/2022(15/09/2022 8:06 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/9/2022(09/09/2022 9:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/8/2022(30/08/2022 5:19 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/8/2022(25/08/2022 2:25 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 19/8/2022 (19/08/2022 2:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/8/2022(11/08/2022 8:46 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 01/8/2022(01/08/2022 4:46 CH)

°
717 người đang online