Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/02/2021

Đăng ngày 05 - 02 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 26/BVTV-KT ngày 29/01/2021 của Chi cục BVTV về chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh trên cây nhãn, vải và cây có múi giai đoạn từ khi ra hoa đến đậu quả non và Kế hoạch số 225/KH-SNN-BVTV ngày 21/12/2020 về việc thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ xuân năm 2021, Kế hoạch số 16/KH-SNN ngày 15/01/2021 về việc triển khai trồng cây nhân dân năm 2021. - Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để gieo, cấy lúa và trồng rau màu vụ Xuân đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Trên những chân ruộng cao, chủ động tưới tiêu tiến hành gieo thẳng, cấy lúa khi mạ dày xúc được 3-3,5 lá, mạ nền cứng được 2,5-3 lá. - Trên cây ăn quả, chỉ đạo nông dân tiến hành các biện pháp chăm sóc, bón phân bổ sung bằng phân bón qua lá hoặc tưới nước phân chuồng hòa loãng với nước hoặc nước phân chuồng ngâm phân lân cho cây sinh trưởng, phát triển, ra hoa, đậu quả tốt. Tuyệt đối không được bón loại phân bón đa lượng (N,P,K) nào cho đến khi cây kết thúc quá trình đậu quả.

Huyện,
thành phố
Làm đất lần 1 Làm đất lần 2 Gieo mạ Diện tích gieo, cấy Diện tích thu hoạch cây vụ Đông Diện tích trồng rau vụ Xuân
Tổng Mạ dày xúc Nền cứng quy dược  Tổng Gieo thẳng Cấy Tổng Ngô Khoai tây Bí các loại Lạc, đậu tương HCC, DL Rau các loại
Mỹ Hào 1.800 1.000 130 130         65   10     10 45  
Văn Lâm 1.200 250 85 85   15 15   95           95 60
Yên Mỹ 1.300 300 180 180         687 100     7   580   
Khoái Châu 1.200 200             1.295 250 5 30 100 70 840  
Văn Giang 50               1.720 48   130 27 850 665 300
Ân Thi 4.700 1.200 290 250 40 85   85 1.090 210 40 390     450 45
Kim Động 2.800 250 35   35 60 20 40 849 205 17 199 30 56 342 30
Tiên Lữ 2.500 230 53 35 18 180 180   1.015 150 5 150     710 77
Phù Cừ 2.300   228 148 80 106   106 700 190   200 50   260 310
TP. Hưng Yên 860   30 30         720 300 15 25 75 5 300  
Cộng 18.710 3.430 1.031 858 173 446 215 231 8.236 1.453 92 1.124 289 991 4.287 822

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/9/2022(21/09/2022 7:56 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/9/2022(15/09/2022 8:06 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 09/9/2022(09/09/2022 9:45 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/8/2022(30/08/2022 5:19 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/8/2022(25/08/2022 2:25 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 19/8/2022 (19/08/2022 2:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/8/2022(11/08/2022 8:46 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 01/8/2022(01/08/2022 4:46 CH)

°
297 người đang online