Đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu mực, nhà chính trị tài ba

Đăng ngày 12 - 05 - 2021
100%

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18/5/1901 trong một gia đình nông dân ở làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) một quê hƣơng giàu truyền thống cách mạng. Học hết bậc sơ học, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, Nguyễn Vĩ phải nghỉ học ở nhà làm ruộng. Vốn là ngƣời thông minh, có ý chí, ham học hỏi nhƣng lớn lên trong cảnh đất nƣớc bị thực dân Pháp đô hộ, tận mắt chứng kiến bao nỗi đau của quê hƣơng, đất nƣớc, Nguyễn Vĩ đã sớm mang trong mình những khát khao, hoài bão cứu nhà, cứu nƣớc, cứu dân.

I. KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH
MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN


Năm 1925, Nguyễn Vĩ ra làm thuê ở ga Yên Lý, Diễn Châu. Tại đây,
Nguyễn Vĩ gặp gỡ, giao lƣu với nhiều tầng lớp ngƣời, nhiều luồng tƣ tƣởng, trong
đó có cả những ngƣời đã từng tham gia Hội Duy Tân của Phan Bội Châu, qua đó,
Nguyễn Vĩ đã biết đƣợc những hoạt động của Hội và sớm tiếp cận ánh sáng tƣ
tƣởng tiến bộ; đƣợc biết những tin tức về thắng lợi của Cách mạng tháng Mƣời
Nga, về phong trào cộng sản quốc tế, về những hoạt động của Hội Việt Nam cách
mạng thanh niên ở Quảng Châu. Thời gian này, Tổng hội Việt Nam cách mạng
Thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc đã cử cán bộ về Nghệ An hoạt động,
Nguyễn Vĩ đƣợc giác ngộ, dìu dắt, giúp đỡ, kết nạp vào Hội.
Tháng 10/1926, Nguyễn Vĩ đƣợc tổ chức cử đến Quảng Châu, dự lớp huấn
luyện chính trị đầu tiên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Nguyễn Vĩ đổi tên là
Phùng Chí Kiên, sau khóa học, Phùng Chí Kiên đƣợc Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi
vào học Trƣờng Quân sự Hoàng Phố. Năm sau, do Tƣởng Giới Thạch phản bội,
nhà trƣờng bị đóng cửa, Phùng Chí Kiên cùng với cán bộ cách mạng Việt Nam
đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại hành động phản cách mạng
của bọn quân phiệt.
Tháng 12/1927, khi khởi nghĩa ở Quảng Châu nổ ra, Phùng Chí Kiên chỉ
huy một đơn vị của đội quân cộng sản. Ngày 30/12/1928, đồng chí Phùng Chí Kiên
bị quân Tƣởng bắt và giam trong nhà tù Quảng Châu. Sau 9 tháng giam cầm,
Phùng Chí Kiên đƣợc trả tự do và trở lại Trƣờng Quân sự Hoàng Phố.
Tháng 12/1929, Phùng Chí Kiên đƣợc kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung
Quốc, gia nhập Hồng quân và thời gian sau đƣợc tín nhiệm và đƣợc bổ nhiệm làm
Trung đoàn trƣởng Trung đoàn 4, quân đoàn 2, Hồng quân Đông Giang.

Tháng 12/1930, Đảng Cộng sản Đông Dƣơng gọi Phùng Chí Kiên về Hồng
Kông. Tại đây, Đồng chí đƣợc gặp lại Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và đƣợc truyền đạt
những chủ trƣơng, đƣờng lối mới của Đảng sau Hội nghị hợp nhất. Những ngày ở
Hồng Kông, Đồng chí đƣợc kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dƣơng.
Tháng 1/1931, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gửi Phùng Chí Kiên sang học
trƣờng Đại học Phƣơng Đông của Quốc tế cộng sản.
Năm 1934, đồng chí Phùng Chí Kiên về Ma Cao, Trung Quốc và tham gia
Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Tháng 3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
nhất của Đảng họp ở Ma Cao, Trung Quốc, đồng chí Phùng Chí Kiên đƣợc bầu vào
Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và đƣợc chỉ định vào Ban Thƣờng vụ của Đảng
Giữa năm 1937, đồng chí Phùng Chí Kiên đƣợc cử về Sài Gòn cùng đồng
chí Hà Huy Tập trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong nƣớc. Do yêu cầu
mới của cách mạng, cuối năm 1937, Đồng chí quay lại Hồng Kông, Trung Quốc
lãnh đạo Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng thay cho đồng chí Lê Hồng Phong về
nƣớc hoạt động. Với tƣ cách là ngƣời đƣợc Ban Chấp hành Trung ƣơng phân công
phụ trách công việc ở ngoài, Đồng chí không thể rời bỏ công việc của mình và
thƣờng xuyên giữ liên lạc không bị ngắt quãng với trong nƣớc, với Đảng Cộng sản
Xiêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến cuối tháng 10/1938 khi Đồng chí bị
bắt. Sau khi đƣợc trả tự do và bị trục xuất khỏi Hồng Kông, đồng chí Phùng Chí
Kiên đến tỉnh Quảng Đông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Giữa năm 1939, Phùng
Chí Kiên có mặt tại Côn Minh, sẵn sàng cho những công việc mới của Đảng, của
cách mạng trong hoàn cảnh mới.
Đầu năm 1940, Nguyễn Ái Quốc đến Côn Minh, Trung Quốc, thời gian này,
Phùng Chí Kiên đƣợc làm việc gần Ngƣời và nhiều lần đƣa Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
đi thăm và khảo sát những cơ sở cách mạng dọc tuyến đƣờng sắt Côn Minh - Hà Khẩu.
Tháng 6/1940, Pháp đầu hàng Đức, Nhật nhảy vào Đông Dƣơng, Nguyễn Ái
Quốc xem đây nhƣ là thời cơ đã từng mong đợi cho việc trở về nƣớc của mình,
Ngƣời cùng với Ban Chỉ huy ở ngoài lựa chọn địa điểm trở về Tổ quốc.
Ngày 28/1/1941, Phùng Chí Kiên theo Nguyễn Ái Quốc về Pắc Bó, tỉnh Cao
Bằng. Ở đây, Đồng chí hoạt động bên cạnh Ngƣời và đã góp phần quan trọng vào
việc xây dựng, bảo vệ khu căn cứ. Để có tài liệu giảng dạy cho cán bộ địa phƣơng,
Nguyễn Ái Quốc lại giao cho Phùng Chí Kiên soạn thảo các bài viết về "Con
đƣờng giải phóng dân tộc", trong đó có nội dung về đấu tranh vũ trang, chiến tranh
cách mạng, chiến thuật chiến tranh du kích, đồng thời tổ chức các lớp huấn luyện
quân sự cho các địa phƣơng ở Cao Bằng, đào tạo cán bộ Việt Minh cho các tỉnh
Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và các tỉnh miền xuôi.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ VIII (tháng 5/1941),
đồng chí Phùng Chí Kiên đƣợc bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng và
đƣợc phân công phụ trách công tác quân sự Đảng, trực tiếp chỉ đạo khu căn cứ Bắc
Sơn - Võ Nhai và Đội Cứu quốc quân.
Tháng 9/1940, khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra, gây tiếng vang lớn trong cả nƣớc làm
thực dân Pháp ra sức tìm cách đối phó. Cuối tháng 6/1941, chúng mở cuộc càn quét
lớn vào khu căn cứ cách mạng của ta nhằm bắt các đồng chí lãnh đạo Đảng, tiêu diệt
cơ quan đầu não của Việt Minh và lực lƣợng vũ trang cách mạng mới hình thành.
Chúng huy động tới 4.000 quân, đủ các sắc lính cùng bọn cƣờng hào phản động địa
phƣơng, tổ chức tấn công khu căn cứ. Phùng Chí Kiên chỉ huy đội Cứu quốc quân
Bắc Sơn chiến đấu, phá một số trận càn lớn của Pháp. Do chênh lệch lực lƣợng và vũ
khí, Ban lãnh đạo căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai quyết định để lại một tiểu đội chặn đối
phƣơng, còn hai tiểu đội phá vòng vây, rút lên Cao Bằng để bảo toàn lực lƣợng.
Ngày 19/8/1941, cánh quân do đồng chí Phùng Chí Kiên và Lƣơng Văn Tri
(Ủy viên thƣờng vụ Xứ ủy Bắc Kỳ) chỉ huy qua Pò Kép (châu Na Rì, Bác Kạn) thì
bị địch phục kích, nhƣng đơn vị thoát đƣợc. Ngày 21/8, đơn vị lại bị phục kích tại
xã Bằng Đức trên đƣờng đi Cao Bằng. Mặc dù bị thƣơng nặng, đồng chí Phùng
Chí Kiên vẫn giữ chặt khẩu súng, bắn chặn quân địch để đồng đội thoát khỏi vòng
vây. Bắn hết viên đạn cuối cùng, đồng chí sa vào tay giặc.
Ngày 22 tháng 8 năm 1941, địch chặt đầu Đồng chí rồi đem cắm ở đầu cầu
Ngân Sơn để hòng uy hiếp tinh thần cán bộ và nhân dân địa phƣơng.
Ngày 23/9/1947, ghi nhận công lao của đồng chí Phùng Chí Kiên trong công
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng lực lƣợng vũ trang cách mạng, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 89/SL truy phong cấp tƣớng cho đồng chí
Phùng Chí Kiên. Đây là sắc lệnh phong tƣớng đầu tiên của Nhà nƣớc ta. Tháng
11/2003, Đảng, Chính phủ ra quyết định công nhận đồng chí Phùng Chí Kiên là
nguyên ủy viên Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng (khóa I), cán bộ lãnh đạo quân đội
cấp tƣớng, liệt sĩ hy sinh anh dũng trong chiến đấu.
II. ĐỒNG CHÍ PHÙNG CHÍ KIÊN – NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU
MỰC, NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ SONG TOÀN
1. Người cộng sản mẫu mực

Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên để lại cho toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân một gƣơng sáng mẫu mực của ngƣời chiến sĩ cộng sản trên
nhiều phƣơng diện.
Đó là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu hy
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, giữ vững ý chí
chiến đấu đến cùng.
Những năm tháng đồng chí Phùng Chí Kiên hoạt động ở nƣớc ngoài (Trung

Quốc và Liên Xô) là lúc phong trào cách mạng Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn,
đây là giai đoạn Đồng chí hoạt động trên nhiều phƣơng diện khác nhau, nhƣ: học
tập, nghiên cứu lý luận, khảo sát và hoạt động thực tiễn, đặc biệt chuẩn bị những
nội dung cho Đại hội Đảng lần thứ I, một đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng,
tạo bƣớc ngoặt, đánh dấu sự phục hồi của phong trào cách mạng. Cùng với đồng
chí Hà Huy Tập, đồng chí Phùng Chí Kiên đã làm hết sức mình, tổ chức tốt Đại
hội Đảng, góp phần khôi phục tổ chức của Đảng, đƣa phong trào cách mạng nƣớc
ta bƣớc sang giai đoạn mới.
Những năm tháng đƣợc hoạt động bên cạnh Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, với
nhiều trọng trách khác nhau (huấn luyện, đào tạo cán bộ, chuẩn bị cho Hội nghị lần
thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, bảo vệ, xây dụng căn cứ địa cách mạng
ở Bắc Sơn - Võ Nhai...), đồng chí Phùng Chí Kiên đã có nhiều đóng góp tích cực,
góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã
giữ vững khí tiết cách mạng, nguyện hy sinh đến hơi thở cuối cùng để bảo toàn lực
lƣợng cho cuộc chiến đấu lâu dài mà Đảng và dân tộc sẽ phải trải qua.
Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, giữ vững ý
thức tổ chức kỷ luật và ý chí chiến đấu, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của Lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc, nghị quyết của Đảng
Là một nhà chính trị, quân sự song toàn, đƣợc đào tạo cơ bản có thể làm
việc và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhƣng đồng chí Phùng Chí Kiên
luôn chấp hành sự phân công của Đảng. Sau Hội nghị Trung ƣơng lần thứ sáu
(tháng 7/1936) dƣới sự chủ trì của Tổng Bí thƣ Lê Hồng Phong, đồng chí Phùng
Chí Kiên cùng một số đồng chí khác trong Ban Chấp hành Trung ƣơng đƣợc cử về
nƣớc hoạt động và đƣợc phân công phụ trách công tác quân sự.
Những năm tháng hoạt động cách mạng, Đồng chí Phùng Chí Kiên luôn
chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và tổ chức, trên mọi công
việc đƣợc phân công, Đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành với chất lƣợng và hiệu quả
cao. Đồng chí luôn nhận thức đứng đắn và rõ ràng bất cứ việc gì có lợi cho dân,
cho nƣớc, cho Đảng thì sẵn sàng nhận và hoàn thành với chất lƣợng tốt nhất.
Gương mẫu trong công tác, giản dị trong lối sống, gần gũi, hòa mình với
đồng bào, đồng chí
Ở tuổi thiếu niên, Phùng Chí Kiên đã có một lối sống hòa đồng, gần gũi, chan
hòa với bạn bè. Trong quá trình hoạt động cách mạng, nhân cách của Đồng chí đƣợc
khắc họa rõ nét; đặc biệt những tố chất về chính trị và quân sự của Đồng chí đều đƣợc
thể hiện qua phong cách, phƣơng pháp cụ thể. Đó là: tác phong làm việc khoa học,
sâu sắc, luôn xuất phát từ thực tiễn, bám sát phong trào quần chúng; thái độ làm việc
nhiệt tình, năng nổ, không ngại khó khăn, gian khổ, việc nào cũng làm hết lòng hết
sức. Đồng chí Phùng Chí Kiên là ngƣời mà lời nói luôn đi đôi với việc làm, luôn nêu
cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phụng sự Tổ quốc,
phục vụ nhân dân "Đồng chí là một cán bộ có đức độ và tài năng cả chính trị và quân
sự, được đào tạo cơ bản, nhạy bén phát hiện tình hình, sống gần gũi, hòa mình với
đồng chí, đồng bào, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của Bác và Trung ương"1.
2. Nhà chính trị, quân sự tài ba, lỗi lạc
Lòng yêu nƣớc, chi căm thù đế quốc xâm lƣợc, khát khao thực hiện giải
phóng dân tộc của đồng chí Phùng Chí Kiên đã gây đƣợc những ấn tƣợng mạnh
mẽ đối với Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tố chất thông minh, nhạy cảm trong học tập
tiếp thu khoa học quân sự của Đồng chí đã đƣợc Trƣờng Quân sự Hoàng Phố, nơi
Phùng Chí Kiên theo học khóa V nhận xét "rất nghiêm chỉnh, cần cù lao động, dốc
hết sức để học tập, bởi vì họ biết rằng để giành chính quyền về tay công nông, phải
cầm lấy vũ khí chiến đấu và chỉ có tri thức quân sự mới giúp họ bảo vệ cách mạng
khỏi thù trong, giặc ngoài"; Trƣờng Đại học Phƣơng Đông và cố vấn quân sự Liên
Xô nhận xét: "Qua học tập và rèn luyện, đồng chí Phùng Chí Kiên tỏ rõ là người
có năng lực về quân sự"; được đánh giá "là một thanh niên có đầu óc quân sự và
kỹ thuật...", có khả năng lớn về công tác năng động"2.
Trong thời gian học tập ở Trƣờng Quân sự Hoàng Phố, đồng chí Phùng Chí Kiên
đã có nhiều đóng góp cho Đảng Cộng sản và Hồng quân Trung Quốc; Đồng chí tích lũy
đƣợc nhiều kinh nghiệm trong tổ chức xây dựng đơn vị quân đội, chỉ huy các trận đánh
và các chiến thuật tác chiến. Trong thời gian học tập ở Trƣờng Đại học Phƣơng Đông,
đồng chí Phùng Chí Kiên đƣợc đào tạo một khóa đặc biệt về mật mã quân sự và sử dụng
vô tuyến điện, sau khi tốt nghiệp, Đồng chí về Thƣợng Hải hoạt động trong Ban Chỉ huy
ở ngoài của Đảng và đƣợc bố trí vào công tác chuyên môn này.
Tài năng quân sự của đồng chí Phùng Chí Kiên đƣợc bộc lộ rõ nhất trong
thời kỳ hoạt động ở Pác Bó, Cao Bằng. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ do Tổng Bí
thƣ Trƣờng Chinh giao, đồng chí Phùng Chí Kiên bắt tay ngay vào việc củng cố,
xây dựng các cơ sở cách mạng, tổ chức đảng đoàn thể. Một trong những bài học
lớn nhất và có giá trị nhất đƣợc Đồng chí vận dụng một cách sáng tạo vào công
việc lúc bấy giờ trên cƣơng vị Chỉ huy trƣởng Đội Cứu quốc quân là dựa vào dân,
bám trụ vào dân, có dân là có tất cả. Dƣới sự chỉ đạo của đồng chí Phùng Chí
Kiên, Đội Cứu quốc quân đã bảo vệ an toàn Khu căn cứ Bắc Sơn, giúp xây dựng
và phát triển các đội tự vệ, du kích tại các địa phƣơng khác; bảo vệ an toàn cho các
đồng chí cán bộ Trung ƣơng Đảng về quán triệt Hội nghị Ban chấp hành Trung
ƣơng Đảng lần thứ VIII; tổ chức đánh các đồn lẻ của địch, thu vũ khí.
Từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, Đồng chí còn truyền đạt những kiến
thức cơ bản về quân sự, nhất là chiến thuật du kích cho các cán bộ về dự Hội nghị
quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ VIII, để
khi trở về địa phƣơng họ sẽ phổ biến cho tự vệ và quần chúng cách mạng; Đồng
chí cùng toàn Đội tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực
lƣợng, củng cố khu căn cứ; đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ hoạt động, củng cố lực
lƣợng, phát triển phong trào cách mạng, sẵn sàng chống địch khủng bố.
Kế hoạch xây dựng lực lƣợng vũ trang cách mạng trong thời kỳ chuẩn bị
cho tổng khởi nghĩa còn đang dang dở thì thực dân Pháp điên cuồng khủng bố, tập
trung bủa vây hòng tiêu diệt lực lƣợng cán bộ nòng cốt của ta ở Khu căn cứ. Trƣớc
tình hình đó, Đồng chí đã vận dụng nhuần nhuyễn những quan điểm cơ bản về
kháng chiến toàn dân, kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang,
nguyên tắc tác chiến du kích để bảo vệ an toàn cho cán bộ về dự Hội nghị quán
triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ VIII; đồng
thời, đƣa các đồng chí trong Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng về dƣới xuôi an
toàn. Với quan điểm phải bảo vệ "vốn liếng" quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này,
Phùng Chí Kiên và Lƣơng Văn Tri chủ trƣơng rút quân ra khỏi vòng vây của địch,
chỉ để lại một tiểu đội bí mật hoạt động. Tháng 8/1941, Cứu quốc quân chia làm
hai cánh rút về phía Cao Bằng và Lạng Sơn. Cánh quân rút về phía Lạng Sơn do
đồng chí Hoàng Văn Thái và Đặng Văn Cáp chỉ huy từ Khuổi Nọi sang huyện
Bình Gia lên Văn Mịch, Thất Khê, sau đó sang biên giới Việt - Trung an toàn.
Cánh quân rút về phía Cao Bằng, khi qua vùng Na Rì (Bắc Cạn), bị địch phục
kích, Đồng chí kiên cƣờng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và đã anh dũng hy sinh
vào ngày 22/8/1941, khi mới 40 tuổi đời, trong lúc tài năng đang nở rộ.
3.Người chiến sĩ cộng sản quốc tế, nhà chính trị sắc sảo
Việc Phùng Chí Kiên tìm đến Quảng Châu, trung tâm đào tạo huấn luyện
cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, là biểu hiện nhạy bén của một tƣ duy chính trị
sáng suốt. Sau một thời gian ngắn đến Quảng Châu, với nhiệt huyết cách mạng, tƣ
chất thông minh, Phùng Chí Viên đã đƣợc Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhóm cố
vấn quân sự Nga chọn cùng một số thanh niên Việt Nam khác đƣa vào đào tạo tại
Trƣờng Quân sự Hoàng Phố của Chính phủ Tôn Trung Sơn.
Khi Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng Trung Quốc bị lực lƣợng của
Tƣởng Giới Thạch đàn áp, Phùng Chí Kiên đã cùng nhiều cán bộ cách mạng Việt
Nam đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc, trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa
Quảng Châu, chống lực lƣợng phản cách mạng.
Là một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, tuy chƣa đƣợc trải qua thử thách và mới
đƣợc dự một khóa duy nhất ở Quảng Châu do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo,
nhƣng sự kiện tham gia cuộc khởi nghĩa ở Quảng Châu chứng tỏ đồng chí Phùng
7
Chí Kiên, với lòng quả cảm, sẵn sàng hy sinh xƣơng máu, hiến dâng tất cả cho sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Trung Quốc, đã khẳng định tinh
thần quốc tế vô sản cao cả của những ngƣời cách mạng Việt Nam.
Trong những năm học tại Trƣờng Đại học Phƣơng Đông, tình hình cách
mạng trong nƣớc gặp muôn vàn khó khăn. Dƣới ánh sáng tƣ tƣởng của Lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Phùng Chí Kiên sớm xác định cho mình động cơ, tinh
thần cách mạng và thái độ học tập nghiêm túc để về nƣớc phục vụ sự nghiệp giải
phóng đất nƣớc, Đồng chí đã tận dụng mọi cơ hội để kết hợp chặt chẽ giữa lý
thuyết trong các bài giảng với cuộc sống thực tiễn. Sau khi kết thúc khóa học ở
Trƣờng Đại học Phƣơng Đông, đồng chí Phùng Chí Kiên cùng với các đồng chí
Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dựt đã quyết định những vấn đề quan
trọng liên quan đến vai trò lãnh đạo của Đảng và việc khôi phục phong trào cách
mạng, trong đó có việc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Đảng. Đóng
góp lớn nhất của đồng chí Phùng Chí Kiên khi về công tác ở Ban Chỉ huy ở ngoài
từ giữa năm 1934 và cùng với đồng chí Hà Huy Tập dự thảo các văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935) khi đồng chí Lê Hồng
Phong đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. Nghị quyết chính trị và nhiều nghị
quyết quan trọng khác đƣợc thông qua tại Đại hội dƣới sự chủ trì của các đồng chí
Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên và một số đồng chí khác, tuy còn có những điểm
"không sát với phong trào cách mạng thế giới và trong nƣớc lúc bấy giờ"3, nhƣng
đã chứng tỏ sự chủ động, nhạy bén về chính trị của những ngƣời chủ trì. Việc
đồng chí Phùng Chí Kiên đƣợc chỉ định vào Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng
Cộng sản, lãnh đạo Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng là sự ghi nhận của tổ chức đảng
đối với đồng chí về trình độ chính trị và đạo đức cách mạng. Với 16 năm hoạt
động cách mạng chuyên nghiệp, đồng chí Phùng Chí Kiên đã để lại những dấu ấn
quan trọng trong quá trình phát triển của cách mạng của Đảng ta, quân đội ta,
không chỉ về mặt tổ chức mà cả về mặt đƣờng lối cách mạng

 

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng(12/09/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới...(30/08/2022 8:04 SA)

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên(05/08/2022 2:47 CH)

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(20/06/2022 11:31 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022(23/05/2022 4:33 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022(19/05/2022 4:36 CH)

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022(13/04/2022 10:19 SA)

Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới(23/03/2022 4:43 CH)

°
860 người đang online