Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 18/06/2021

Đăng ngày 18 - 06 - 2021
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch đã ban hành tại Báo cáo số 111/BC-SNN, ngày 21/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Xuân; kế hoạch, giải pháp sản xuất nông nghiệp vụ Mùa năm 2021 và vụ Đông năm 2021 - 2022. - Thực hiện tốt Công văn số 559/SNN-Trtr ngày 18/6/2021 về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc cho cây ăn quả. - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống, phân bón trên địa bàn, hạn chế việc lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. - Thường xuyên theo dõi, phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu, nhãn, cây có múi và cây ăn quả khác; tập trung chăm sóc đối với những diện tích vải đã thu hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cây vải sinh trưởng, phát triển tốt. - Tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích rau màu, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

Huyện,
thành phố
Làm đất
 lần 1
Làm đất lần 2 Ngả
dược mạ
Gieo mạ Gieo thẳng Cấy  Diện tích thu hoạch rau màu Xuân Diện tích trồng rau màu Hè,
 Hè - Thu
Tổng Gieo mạ dày xúc Gieo mạ nền cứng quy dược Ngô Lạc,
 đậu tương
Dược liệu,
HCC
Bầu, bí các loại Dưa
chuột
Rau màu
các loại
Tổng
Mỹ Hào 2.800 2.000 300 250 150 100                    
Văn Lâm 1.400 800 500 175 175                 220 220  
Yên Mỹ 1.500 750 190 180 180   80   100 5       600 705  
Khoái Châu 800   150 60 60       241 345       430 1.016 70
Văn Giang 25               17   600 105 30 648 1.400 650
Ân Thi 7.300 3.050 600 570 520 50 150 3           205 205 115
Kim Động 2.900 1.800 200 130 120 10     170 70 50 40 50 248 628 30
Tiên Lữ 2.667 150 350 214 214       50 30     40 490 610  
Phù Cừ 3.406 1.255 180 225 145 80     139 42     26 343 550 610
TP. Hưng Yên 200   85 40 40       400 125       985 1.510 50
Cộng 22.998 9.805 2.555 1.844 1.604 240 230 3 1.117 617 650 145 146 4.169 6.844 1.525

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 10/9/2021(13/09/2021 1:21 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 06/9/2021(06/09/2021 7:26 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 30/8/2021(30/08/2021 3:54 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 16/08/2021(16/08/2021 8:23 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 13/7/2021(13/07/2021 7:58 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp tỉnh Hưng Yên ngày 05/7/2021(05/07/2021 7:52 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 31/05/2021(31/05/2021 4:30 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2021(25/05/2021 9:07 SA)

°
818 người đang online