Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 05 - 2021
100%

Ngày 05/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn năm 2021; bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền con người theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm:67 kh.pdf

Tin mới nhất

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng(12/09/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới...(30/08/2022 8:04 SA)

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên(05/08/2022 2:47 CH)

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(20/06/2022 11:31 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022(23/05/2022 4:33 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022(19/05/2022 4:36 CH)

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022(13/04/2022 10:19 SA)

Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới(23/03/2022 4:43 CH)

°
842 người đang online