Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 09 - 2021
100%

Quý III năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo chất lương, thời gian gian thực hiện.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH; KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN CCHC

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính như sau:

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (số 231/KH-SNN ngày 31/12/2020)

- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 (số 233/KH-SNN ngày 31/12/2020)

- Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021 (số 34/KH-SNN ngày 29/01/2021)

- Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021 số 42/KH-SNN ngày 09/2/2021);

- Kế hoạch số 32/KH-SNN ngày 28/01/2021 về kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác văn thư - lưu trữ và tổ chức cán bộ năm 2021.

- Kế hoạch số 12/KH-SNN ngày 13/01/2021 xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Phân công 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách cải cách hành chính, 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng và 01 đồng chí chuyên viên làm cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở. Đồng chí cán bộ đầu mối cải cách hành chính trực tiếp thực hiện việc báo cáo theo định kỳ và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Văn phòng Sở, bộ phận thường trực công tác cải cách hành chính, thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong ngành thực hiện tổ chức kiểm tra, hướng dẫn CCHC. Thực hiện 135/QĐ-SNN ngày 17/3/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra được 07 đơn vị, đang tiếp tục kiểm tra các đơn vị còn lại theo kế hoạch.

Tại các Hội nghị sơ kết, các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý của ngành đều lồng ghép các nội dung CCHC, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết và sử dụng dịch vụ công của Tỉnh, niêm yết công tác các TTHC trên cổng thông tin điện tử của Sở, tại trụ sở cơ quan làm việc. Chỉ đạo Văn phòng Sở hướng dẫn các đơn vị trực thuộc rà soát thủ tục hành chính theo quy định, qua đó, trong Quý III, Sở đã rà soát xong các Thủ tục hành chính được phân công.

  III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Cải cách thể chế

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, Trung ương ban hành; đề cao trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị trong quá trình cải cách thể chế; phát huy dân chủ để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, trong Quý III, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 ban hành Quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020, Sở đã yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục rà soát thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính chưa phù hợp, không cần thiết; qua đó, trong Quý III, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 "công bố danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực bảo vệ thực vật", số 1955/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 "công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản", số 2071/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 "công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y; Bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình".

Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai trên website của Sở; từ đầu năm đến nay, Sở không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Thực hiện cơ chế một cửa; từ 15/6/2020 đến 14/9/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở đã tiếp nhận 116 hồ sơ thuộc các lĩnh vực bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy lợi, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi,Kinh tế hợp tác và PTNT, lâm nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường, thú y; đã trả kết quả 107 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hẹn.

 Từ đầu năm đến nay, Sở không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động như nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển xếp lương mới và làm thủ tục cho cán bộ về nghỉ chế độ. Việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, yêu cầu và trình tự thực hiện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện theo kế hoạch từng năm và đề án đào tạo nguồn nhân lực của Sở.

4. Cải cách công vụ

Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức; việc sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp công tác quản lý cán bộ của tỉnh. Việc sử dụng, sắp xếp, bố trí đối với vị trí từng công việc phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đến thời điểm hiện tại cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm.

Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và theo tiêu chuẩn quy định của cán bộ, công chức; đồng thời đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

5. Cải cách tài chính công.

Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP: Thực hiện đúng các quy định về phân cấp ngân sách, quản lý tài sản công; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ khoán biên chế, khoán kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

6. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được ưu tiên phát triển, bảo đảm quản lý và khai thác hiệu quả, nhằm đáp ứng các nhu cầu của cải cách hành chính nhà nước; mỗi cán bộ khối cơ quan Sở được trang bị 01 máy tính được kết nối mạng internet, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành thông suốt, giảm thiểu sử dụng giấy tờ và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có điều kiện khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công việc chuyên môn.

100% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản đến, đi của Sở (trừ văn bản mật) được cập nhật, xử lý trên phần mềm. 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc.

Tiếp tục thực hiện duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào cơ quan sở; Phần mềm quản lý hồ sơ đã bước đầu đưa vào sử dụng; đến nay, phần lớn các đơn vị trực thuộc Sở đã cập nhật cơ bản các thông tin của cán bộ, công chức, viên chức tại phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC.

Tin mới nhất

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai...(21/10/2021 10:50 SA)

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Phát...(05/10/2021 4:54 CH)

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp...(30/08/2021 7:18 SA)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên...(26/08/2021 12:05 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020(25/08/2021 4:16 CH)

Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực...(18/08/2021 1:23 CH)

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản...(13/08/2021 4:02 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng...(13/08/2021 11:47 SA)

°
768 người đang online