Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Đăng ngày 17 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 984/KH-HĐPH ngày 01/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành chính sách, pháp luật; qua đó giúp ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, các văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

- Việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày pháp luật) tại phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải nghiêm túc, cụ thể, phù hợp với điều kiện hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật năm 2021:

- Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, thiết thực, hiệu quả lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “ Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc để lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật cho phù hợp.

2. Đối tượng thực hiện

- Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Nội dung và hình thức triển khai

3.1. Nội dung trọng tâm triển khai.

- Tập trung quán triệt, phổ biến các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020, 2021; các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính; bảo vệ môi trường, đất đai, xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

- Tuyên truyền những vấn đề dư luận, người dân, xã hội quan tâm đặc biệt là các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hiện nay.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu với HĐND, UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành các chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm đối với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

3.2. Hình thức triển khai.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ theo điều kiện, kế hoạch công tác tại đơn vị mình để lựa chọn hình thức triển khai thực hiện cho phù hợp, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng một trong các hình thức sau:

- Thực hiện treo băng rôn, pa nô, áp phích … về Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận, xem, nghe băng, đĩa có nội dung pháp luật; phát tờ rơi, tài liệu về các nội dung tuyên truyền pháp luật.

- Sưu tầm tài liệu pháp luật (đề cương giới thiệu luật, văn bản pháp luật, sách, báo, tờ gấp pháp luật…) tập hợp vào Tủ sách pháp luật của đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, tìm hiểu.

- Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức các cuộc họp, giao ban với thời lượng và thời gian thích hợp, tổ chức học tập pháp luật thông qua mạng internet.

4. Thời gian tổ chức Ngày pháp luật.

Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 được thực hiện thường xuyên trong cả năm, đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 11/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; treo băng rôn Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thường xuyên chủ động cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan đến nhiệm vụ được giao để đưa lên website của Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tìm hiểu.

2. Thanh tra Sở

Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện Ngày pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình bằng hình thức phù hợp.

- Rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để đăng tải lên website của Sở.

- Báo cáo kết quả thực hiện Ngày pháp luật tại đơn vị mình gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Thanh tra Sở để tổng hợp) trước ngày 10/11/2021.

KH ngay phap luat.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái...(22/10/2022 9:34 SA)

Công điện phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn do...(08/10/2021 3:58 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính – Những điểm mới cơ bản(28/09/2021 11:01 SA)

Công điện tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 02/9(01/09/2021 4:43 CH)

Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ,...(04/08/2021 10:30 SA)

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(02/08/2021 5:09 CH)

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19(02/08/2021 5:07 CH)

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về...(12/07/2021 7:47 SA)

°
1022 người đang online