Công tác bồi thường nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2022

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
100%

Công tác bồi thường nhà nước luôn được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nên trong năm 2022, Sở không có vụ việc giải quyết bồi thường nhà nước. Công chức được phân công theo dõi thực hiện công tác bồi thường nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT là kiêm nhiệm, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác giải quyết bồi thường nhà nước.

Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022:

- Việc kiện toàn tổ chức, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Thanh tra Sở tham mưu giúp lãnh đạo Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo thẩm quyền; phân công công chức theo dõi công tác bồi thường nhà nước của Sở. Thường xuyên cử cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước đã tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức.

- Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường nhà nước

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để nghiên cứu, nắm bắt những quy định của luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp như: thông qua các hội nghị giao ban, phát tài liệu, qua website của Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Qua đó, đã giúp cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nhận thức được ý nghĩa, vai trò của Luật cũng như trách nhiệm đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như: đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi  thường

Thanh tra Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tuyên truyền về công tác bồi thường nhà nước tại các đơn vị trực thuộc nhằm xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc bồi thường nhà nước theo quy định (nếu có).

- Đánh giá tác động của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Công tác quản lý nhà nước trong việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và nhân dân về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng như trách nhiệm giải quyết bồi thường khi phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tin mới nhất

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022(13/01/2023 7:48 SA)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đối với thí sinh...(12/01/2023 1:37 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(04/01/2023 3:46 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023(04/01/2023 3:42 CH)

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản...(29/12/2022 9:53 SA)

Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(12/12/2022 8:44 SA)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm...(02/12/2022 8:47 SA)

Hướng dẫn ôn tập kiểm tra sát hạch viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông(02/12/2022 3:03 CH)

°
622 người đang online