Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Công văn số 1822/SNN-PTNT ngày 17/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng, công nhận sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên đợt 2 năm 2020, Giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP theo Quyết định này sẽ hết hạn kể từ ngày 04/02/2024.

Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát các sản phẩm OCOP đã được công nhận tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể sản xuất lập hồ sơ đề nghị công nhận lại sản phẩm và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá; cấp Giấy chứng nhận đạt 3 sao (đạt từ 50 - 69 điểm) và tổ chức công bố kết quả theo quy định.

2. Đối với sản phẩm đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên, có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Hội đồng OCOP tỉnh đánh giá, xếp hạng lại theo quy định. Hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, điện thoại: 0221.3867486, Email: phongxaydungntmhy@gmail.com) trước ngày 10/01/2024 để tổng hợp báo cáo.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện đánh giá lại sản phẩm OCOP nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn; số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên; điện thoại: 0221.3867486) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

(Gửi kèm Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng, công nhận sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên đợt 2 năm 2020)

Tin mới nhất

Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự...(20/11/2023 7:07 SA)

Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến...(17/11/2023 12:08 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

Về việc phối hợp triển khai công tác trồng cây nhân dân năm 2023(24/10/2023 6:57 SA)

°
107 người đang online