Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự kiến năm 2024

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

Công văn số 1835/SNN-TL ngày 17/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên V/v rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự kiến năm 2024.

Căn cứ Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; Nghị quyết số 354/NQ-HĐND ngày 22/3/2023 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm căn cứ cho việc xây dựng Dự toán năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế), Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên (Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn) rà soát, tổng hợp và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự kiến năm 2024 theo biểu mẫu 1 và biểu mẫu 2 gửi kèm theo.

 Kết quả rà soát, tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 25/11/2023 để Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên phối hợp thực hiện./.        

Công văn đề nghị rà soát diện tích năm 2024.pdf

Tin mới nhất

Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến...(17/11/2023 12:08 CH)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/11/2023 11:52 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

Về việc phối hợp triển khai công tác trồng cây nhân dân năm 2023(24/10/2023 6:57 SA)

°
186 người đang online