Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Đăng ngày 03 - 02 - 2023
100%

Ngày 03/2/2023, SSở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNN về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 với mục đích phát huy truyền thống 78 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNt Việt Nam, Sở tổ chức triển khai phong trào thi đua 2023 nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn ngành Nông nghiệp Hưng Yên phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy các kết quả đạt được trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phát động toàn ngành Nông nghiệp Hưng Yên thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh phát động với chủ đề: “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”, nội dung cụ thể:

          1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvề công tác thi đua, khen thưởng: Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khenthưởng"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 16/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh.

          2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị: Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua, phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi gợi nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Nông nghiệp.

          3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm các văn bản của Ban chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm…đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng chường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

          4. Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; bên cạch những điều kiện thuận lợi như môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, Việt Nam hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng tạo ra động lực thúc đẩy đầu tư, nhưng phát triển sản xuất còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái; trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức các kế hoạch đề ra.

          5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực. Tăng cường quản lý, ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án vào thực tiễn đời sống, sản xuất. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

          6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SISPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông (ICT INDEX) và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại.

          7. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh phát động: "Phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới";  "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; Phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông htoon mới" giai đoạn 2021-2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông htoon; “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”. Tích cực tham gia vào các phong trào do Trung ương, bộ ngành, địa phương phát động để ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào nơi gặp thiên tai; các gia đình chính sách.

kh23do.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2023(18/05/2023 4:24 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ...(15/05/2023 8:44 SA)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(12/05/2023 8:21 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(28/04/2023 9:51 SA)

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết...(21/04/2023 3:58 CH)

Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...(12/04/2023 1:22 CH)

°
1036 người đang online