Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Đăng ngày 13 - 02 - 2023
100%

Ngày 10/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 30/KH-SNN về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 với mục đích nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành về việc chấp hành pháp luật. Kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung thực hiện:

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện các nội dung và hoạt động theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của đơn vị mình được quy định tại Chương II, Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 2, Khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Chương I, Chương II Thông tư 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, trong đó chú trọng những nội dung sau:

- Đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản) để kịp thời đề xuất, kiến nghị những nội dung chồng chéo, thiếu đồng bộ, khả thi.

- Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật: Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực; kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

- Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật: Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Thường xuyên tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ .

KH theo dõi thi hành pháp luật 2023.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2023(18/05/2023 4:24 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ...(15/05/2023 8:44 SA)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(12/05/2023 8:21 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(28/04/2023 9:51 SA)

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết...(21/04/2023 3:58 CH)

Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...(12/04/2023 1:22 CH)

°
1483 người đang online