Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023

Đăng ngày 06 - 02 - 2023
100%

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Việc ban hành Kế hoạch với mục đích:

- Tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai và thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực Ngành quản lý, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trở thành hoạt động thường xuyên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được áp dụng thực hiện trong Sở;

- Rà soát, hệ thống  hóa các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính, trong đó chú trọng công tác mẫu hóa các tờ khai, biểu mẫu, danh mục và các hướng dẫn thủ tục hành chính phải được công khai minh bạch tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính công.

- Nâng cao chất lượng công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Sở;

- Đẩy mạnh việc cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Ke hoach KSTTHC 2023.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2023(18/05/2023 4:24 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ...(15/05/2023 8:44 SA)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(12/05/2023 8:21 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(28/04/2023 9:51 SA)

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết...(21/04/2023 3:58 CH)

Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...(12/04/2023 1:22 CH)

°
725 người đang online