Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2023

Đăng ngày 14 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Chỉ thị số 1416/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2023.

Nội dung thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tổ chức rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình thủy lợi và các công trình liên quan đến công trình thủy lợi đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 15/6/2023. Trường hợp công trình phải thi công trong mùa mưa, bão, úng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng phương án thi công đảm bảo an toàn cho công trình và công tác phòng chống mưa, bão, úng; phương án thi công xây dựng, sửa chữa công trình phải được UBND cấp huyện thông qua để làm cơ sở cho việc thực hiện.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và hộ sử dụng nước chủ động kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh mương tiểu thủy lợi nội đồng.

- Đối với các huyện, thị xã có kênh Bắc Hưng Hải: Phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng cống điều tiết, bờ kênh; huy động nguồn lực khẩn trương tu bổ, tôn cao áp trúc những vị trí xung yếu, bảo đảm phòng, chống úng năm 2023.

2. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi và nguy cơ mất an toàn công trình trong mùa mưa, bão năm 2023; tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão (theo mẫu biểu số 01, 02, 03, 04 kèm theo) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 01/4/2023 để Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống kênh trục và sửa chữa các cống tiêu nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống úng khi có mưa, bão xẩy ra. UBND TỈNH HƯNG YÊN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: /SNN-TL V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2023 .

Giao Chi cục Thủy lợi đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi và nguy cơ mất an toàn của các công trình trong mùa mưa, bão năm 2023. 

VB GỬI CTY UBH 2023.pdf

Tin mới nhất

Về việc gửi hồ sơ thanh quyết toán khối lượng nạo vét đông xuân và đắp đê BHH 2022-2023(24/03/2023 4:05 CH)

Về việc kiểm tra, tu sửa công trình trước mùa mưa lũ và xây dựng phương án phòng, chống úng năm 2023(15/03/2023 11:46 SA)

Về việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán cho cây trồng vụ Xuân năm 2023(15/03/2023 11:42 SA)

Về việc đăng nhập, báo cáo định kỳ kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu qua hệ thống phần mềm...(14/03/2023 12:52 CH)

Về việc báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu(03/03/2023 8:43 SA)

Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ Xuân năm 2023(01/03/2023 4:33 CH)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2023(22/02/2023 11:54 SA)

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh(01/02/2023 12:05 CH)

°
1003 người đang online