Về việc báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
100%

Căn cứ Công văn số 107/KTHT-VP ngày 21/02/2023 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc nhập dữ liệu phần mềm CSDL quản lý năng lực giám sát và đánh giá ngành Kinh tế hợp tác và PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện việc báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu.

Nội dung báo cáo:

1. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, cuối năm thực hiện báo cáo biến động về số liệu kinh tế hợp tác qua phần mềm cơ sở dữ liệu (đăng nhập phần mềm tại địa chỉ: https://gsdgdcrd.vn/; Chi tiết tài khoản đăng nhập cho các huyện, thị xã, thành phố tại phụ lục kèm theo).

Quy định về thời gian cập nhật dữ liệu đối với cấp huyện: Số liệu tháng báo cáo trước ngày 25 của tháng; Số liệu 6 tháng báo cáo trước ngày 25/6 và số liệu báo cáo năm trước ngày 25/12 của năm báo cáo.

2. Phân công cụ thể cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo theo định kỳ. Danh sách cán bộ được phân công gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 14/3/2023.

Tin mới nhất

Về việc gửi hồ sơ thanh quyết toán khối lượng nạo vét đông xuân và đắp đê BHH 2022-2023(24/03/2023 4:05 CH)

Về việc kiểm tra, tu sửa công trình trước mùa mưa lũ và xây dựng phương án phòng, chống úng năm 2023(15/03/2023 11:46 SA)

Về việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán cho cây trồng vụ Xuân năm 2023(15/03/2023 11:42 SA)

Về việc đăng nhập, báo cáo định kỳ kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu qua hệ thống phần mềm...(14/03/2023 12:52 CH)

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2023(14/03/2023 12:47 CH)

Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ Xuân năm 2023(01/03/2023 4:33 CH)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2023(22/02/2023 11:54 SA)

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh(01/02/2023 12:05 CH)

°
796 người đang online