Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Đăng ngày 12 - 04 - 2023
100%

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên:

Stt

Mã số hồ sơ TTHC

Tên QTNB

giải quyết TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

1

1.003281

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022về việc bãi bỏ một số VB QPPL do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành (Trong đó bãi bỏ Thông tư số 19/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 quy định TTHC này)

 

*Thứ tự số 3  mục I phần B thuộc Quy trình nội bộ giải quyết TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 *Thứ tự số 3 Mục I phần B thuộc Danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

2

1.003319

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022về việc bãi bỏ một số VB QPPL do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban hành (Trong đó bãi bỏ Thông tư số 19/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 quy định TTHC này)

*Thứ tự số 2  mục I phần B thuộc Quy trình nội bộ giải quyết TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 *Thứ tự số 2 Mục I phần B thuộc Danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Chi tiết: 839. CONG BO DM TTHC LINH VUC KTHT.pdf

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(15/09/2023 8:35 SA)

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính...(08/09/2023 1:22 CH)

Quyết định 1434/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng...(28/07/2023 12:32 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(06/07/2023 8:54 SA)

Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023"(20/06/2023 1:20 CH)

Kết quả thực hiện Công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2023(15/06/2023 12:40 CH)

Kết quả thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm 2023(09/06/2023 2:59 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/06/2023 10:34 SA)

°
583 người đang online